לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציות לעובדים

מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות:
  • החלטת מיסוי 3223/17 (קישור להחלטה) העוסקת בחברה תושבת ישראל שהינה חברת בת של חברה ציבורית שאינה תושבת ישראל ואשר מניותיה הוקצו לעובדיה במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודה באמצעות נאמן במסלול רווח הון. בכוונת החברה להקצות "יחידות מניה" לאותם עובדים שיבחרו לרכוש מניות של חברת האם (נוסף למניות שהוקצו להם במסגרת הוראות סעיף 102) ואשר בהתקיים תנאים מסוימים (ובהם המשך יחסי עובד-מעביד בין החברה לעובד) תוקצה להם תחתן מניות של חברת האם. עניינה של ההחלטה בהסדר המס שיחול על הקצאת יחידות המניה והמניות שתוקצינה, כאמור, תחתן.
  • החלטת מיסוי 8597/17 (קישור להחלטה) שעניינה בשינוי תנאי אופציות שהוקצו במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה. השינוי הינו הארכת תקופת המימוש ביחס לאופציות בשלות בידי עובדים שסיימו את העסקתם בחברה.