לוגו אלכס שפירא ושות׳

נקודות זיכוי להורים; הטבות מס ליישובים

נקודות זיכוי
במבזק מיום 16.5.2017 דיווחנו אודות פרסום חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז–2017 ("החוק"(קישור לחוק), בגדרו נקבע, כי בשנות-המס 2017 ו-2018 יוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם שטרם מָלאו להם 6 שנים בשנת-המס. זאת, כמפורט בחוק ובתחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.2017.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הנחייתה בעניין זה של רו"ח מירי סביון (סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים) לפקידי-השומה, המעסיקים ולשכות השירות (קישור להנחייה).
 
הטבות מס ליישובים
פורסמה ברשומות הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים 2017), התשע"ז–2017 (קישור להודעה).
במסגרת ההודעה, עודכנה רשימת היישובים שתושביהם זכאים לזיכוי ממס בהתאם ובכפוף לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה.