לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין: הוראת השעה למכירת קרקע לבנייה (תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין) ובתמ"א 38/2

מחלקת מיסוי מקרקעין שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי חדשות:
  • החלטת מיסוי 1167/17 (קישור להחלטה) שעניינה בהחלת הוראת-השעה שנקבעה בתיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין ("הוראת-השעה")* על עסקת קומבינציה שלגבּיה ניתנה אופציה ולפיה: (א) התקופה הנדרשת להשלמת בניית הדירות על-פי הוראת השעה תימָנה מיום מימוש האופציה (ולא ממועד הענקתה); (ב) מספר הדירות בקרקע הנמכרת יימָנה ביחס לכלל המקרקעין הנמכרים על-ידי הבעלים במושע (גם אם חֵלקו היחסי של כל אחד מהם משַקף זכויות פחותות מזכויות ל-8 דירות) ובלבד שהמכירה נעשתה על-ידי כלל הבעלים לרוכש אחד ובעסקה אחת; ו-(ג) כאשר המכירה היא במסגרת עסקת קומבינציה הן יחידות היזם והן יחידות הבעלים תיחשבנה יחד במניין הדירות הנדרשות (8) לצורך תחולת הוראת-השעה;
    * תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין פורסם במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו–2015. במסגרת התיקון האמור נקבעה ​הוראת-שעה ל-3 שנים (2016–2018) לגבי מכירת קרקעות בידי יחידים, לפיה מכירת קרקעות שנרכשו לפני יום 7.11.2011 (דהיינו, שחלק מהשבח הריאלי בגינהּ חייב במס בשיעור שולי, לפי חישוב ליניארי) ושלגביהן קיימת תכנית המתירה בנייה למגורים של 8 דירות לפחות יחול מס שבח מופחת בשיעור של עד 25%, וזאת בתנאים המנויים בהוראה. 
  • החלטת מיסוי 3157/17 (קישור להחלטה) העוסקת אף היא בהוראת-השעה ובגדרהּ נקבע, כי ההוראה תחול גם במקרה בו ניתנה ליזם אופציה על-ידי בעלי המניות של חברה המחזיקה בקרקע, לרכוש מהם את הקרקע לאחַר פירוק החברה והעברת הקרקע אליהם; וכי תקופת הבנייה שעל-פי הוראת-השעה תימָנה מיום מימוש האופציה ולא מיום הענקתה;
  • החלטת מיסוי 8293/17 (קישור להחלטה) שעניינה בהחלת הוראת ביצוע 20/97 ותוספת מס' 1 להוראה זו – שעניינן בהחלפת דירה שנרכשה מקבלן בדרה אחרת, באותו בניין או באותו פרוייקט בנייה, מבלי שיראו בה עסקת חליפין החייבת במס – על החלפת דירה במסגרת עסקת תמ"א 38/2, וזאת בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה.