לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטור ממס על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב נסחרות

הכּלל

ככלל, קופת גמל פטורה ממס על הכנסתה ובלבד שזו לא הושגה מעסק שקופת הגמל עוסקת בו או מכּל הכנסה ששולמה על-ידי חבר-בני-אדם העוסק בעסק שהוא בשליטת קופת הגמל או שלקופת הגמל יש בו החְזקה מהותית.

פועל יוצא מכך, שהכנסותיה הפיננסיות השוטפות של קופת גמל שמקורן באיגרות-חוב נסחרות פטורות ממס ובתנאי שמדובר באיגרות-חוב של חברות שאין להן הכנסה עסקית או שיש להן הכנסה עסקית אך הן אינן בשליטת קופת הגמל ולקופת הגמל אין בהן החזקה מהותית (קיימות הגדרות מיוחדות לעניין זה למונחים "שליטה" ו"החזקה מהותית")

החריג הראשון לכלל – איגרות-חוב נסחרות הנחשבות לניירות ערך זרים

הכנסותיה של קופת גמל מריבית שמקורהּ באיגרות-חוב נסחרות הנחשבות לניירות-ערך זרים חייבות במס בהתאם לכללים הבאים: 

אם הריבית התקבלה לפני 1.1.2005, תחויב קופת הגמל במס בשיעור 35%. 

אם, לעומת זאת, הריבית התקבלה ביום 1.1.2005 ואילך, קופת הגמל תהיה פטורה ממס. 

החריג השני לכלל – הכנסות ריבית/דמי ניכיון שנצברו בתקופה שהאיגרת הייתה בבעלותו של משקיע אחר 

על-מנת למנוע את התופעה של כיבוס איגרות-חוב, קבע המחוקק הוראה, לפיה כאשר קופת גמל מקבלת הכנסות מריבית/דמי-ניכיון על איגרות-חוב נסחרות והכנסות אלו נצברו בתקופה שהאיגרות היו בבעלות משקיע אחר (כלומר, שלא במהלך תקופת החזקתן על-ידי קופת הגמל), לא תהיה קופת הגמל זכאית לפטור ממס בגין אותן הכנסות, אלא אם האיגרות הוחזקו על-ידי קופת גמל אחרת הפטורה ממס.

לדיון מקיף במיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות, ראו פרק 10 בספרנו מיסוי שוק ההון.