לוגו אלכס שפירא ושות׳

נקודות זיכוי להורים; הטבות מס ליישובים; שידור דוחות שנתיים של יחידים; חקירת עבירות מס עם עבירות רגילות

נקודות זיכוי
פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז–2017 ("החוק"(קישור לחוק).
בגדרו של החוק נקבע, כי בשנות-המס 2017 ו-2018 יוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם שטרם מָלאו להם 6 שנים בשנת-המס. זאת, כמפורט בחוק ובתחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.2017.
 
הטבות מס ליישובים
פורסמה הודעתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת ברשות המסים, בנושא הטבות מס ליישובים מכוח סעיף 11 לפקודה (קישור להודעה).
במסגרת ההודעה, עודכנה רשימת היישובים שתושביהם זכאים להנחות בהתאם ובכפוף לאותו סעיף 11, וזאת הָחֵל מחודש ינואר 2016: מחנה טלי (סמל ישוב 1418) – 9% עד לתקרה של 156,000 ש"ח; מחנה יוכבד (סמל ישוב 1416) – 10% עד לתקרה של 162,000 ש"ח; ומחנה יפה (סמל ישוב 1415) – 7% עד לתקרה של 132,000 ש"ח.
 
שידור דוחות שנתיים של יחידים
נפתחו לשידור המערכת למיַיצגים המחוברים לשע"מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של יחידים לשנת-המס 2016 (המערכת לשידור דוחות חברות תיפתח בחודש הבא ועם פתיחתה רשות המיסים תוציא הודעה בהתאם).
לעת עתה, הכניסה למערכת המייצגים המחוברים לשע"מ והכניסה לשידור באינטרנט נותרו ללא שינוי כמו בשנה שעברה.
ביישום קיימת הדרכה מפורטת לגבי אופן מילוי הדו"ח, לרבות כל אחד מהשדות.
הגישה להדרכה נמצאת ביישום עצמו, בסרגל התפריט העליון, תחת לשונית "עזרה".
 
נזכיר, כי רשות המיסים הודיעה (קישור להודעה) על דחיית המועד להגשת הדו"ח השנתי (לשנת-המס 2016) לגבי יחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח מקוּון,* וזאת עד ליום 29.5.2017.
* בעקבות תיקון 161 לפקודה,** נדרש כל יחיד*** החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים – שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות – להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.
** תיקון 161 חוקק במסגרת פרק ה לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (קישור לתיקון).
*** למעט יחיד הפטוּר מחובת הגשת דו"ח מקוּון כאמור מכוח תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון), התש"ע–2010.
לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוּון כאמור, הודיעה רשות המיסים, כי מועד הגשת הדו"ח יידחה ליום 29.6.2017.
 
עוד נזכיר, כי עניינה של ההודעה ביחידים שאינם מיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס). לגבי יחידים שהינם מיוצגים נוהגת רשות המיסים ליתן אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.
 
לבסוף, נציין, כי על-פי ההודעה, מועד הגשת הדו"ח לחברות החייבות בהגשת דו"ח מקוּון נדחה ליום 31.7.2017.
 
שילובן של עבירות מס עם עבירות "רגילות"
לאחרונה פורסמה הנחייה מס' 2.31 של פרקליט המדינה (קישור להנחייה).
עניינה של ההנחיה – שגובשה בשיתוף עם רשות המיסים כהוראת שעה וכחלק ממדיניות התביעה לאכיפה כלכלית משולבת (פלילי, אזרחי ופיסקאלי) – בחקירת עבירות מס יחד עם עבירות פליליות אחרות "רגילות", המיוחסות לנאשם, שמהן צמחה לאדם הכנסה וצירופן יחד בכתב האישום.