לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטור ממס במכירת איגרות-חוב נסחרות

ככלל, קופת גמל פטורה ממס על הכנסתה ובלבד שזו לא הושגה מעסק. הפטוֹר האמור ניתן לקופות גמל גם בגין רווחיהן ממכירת איגרות-חוב נסחרות. זאת, למרות שאותם רווחים מהווים, לפי טיבם, הכנסה אקטיבית. 

עם זאת, קיים חריג לפטוֹר שעניינו ברווחיה של קופת גמל מאיגרות-חוב נסחרות הנחשבות לניירות-ערך זרים. לגבי איגרות כאלו נקבעו הכללים הבאים: 

אם המכירה בוצעה לפני 1.1.2005, תחויב קופת הגמל במס בשיעור 35% על רווח ההון הריאלי.

אם, לעומת זאת, המכירה בוצעה ביום 1.1.2005 ואילך, חבות המס תיקָבע לפי מועד רכישת איגרות-החוב: אם האיגרות נרכשו ביום 1.1.2005 ואילך, רווח ההון יהיה פטור ממס. אם, לעומת זאת, האיגרות נרכשו לפני 1.1.2005, חבות המס תחושב באופן ליניארי, כך שחלק מרווח ההון הריאלי שנצמח עד ליום 31.12.2004 יחויב במס בשיעור 35% ויתרת רווח ההון הריאלי תהיה פטורה ממס.

לדיון מקיף במיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות, ראו פרק 10 בספרנו מיסוי שוק ההון.