לוגו אלכס שפירא ושות׳

השכרת דירת מגורים לחבר-בני-אדם

כידוע, השכרת דירת מגורים לחבר-בני-אדם בידי יחיד (לרבות חברה משפחתית) פטורה ממס על-פי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש״ן–1990, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (א) השוכר פורסם בהודעת מנהל רשות המיסים ברשומות; (ב) עיקר פעילותו של השוכר היא לפחות באחד מהתחומים המזכים שלהלן: מתן דיור לזכאי משרד השיכון והבינוי / קליטת עליה / בריאות / סעד; (ג) פעילותו של השוכר בתחומים האמורים אינה למטרות ריווח; (ד) השוכר שכר את הדירה במסגרת פעילותו בתחומים האמורים לעיל והוא מעמיד את הדירה לשימושו של יחיד, לתכלית אחד מהתחומים האמורים לעיל ובתנאי שאינו עובד שלו.
 
בהקשר לכך נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעתו של רו"ח ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים (קישור להודעה) המבהירה כיצד ומתי יש להגיש בקשה לצורך קבלת פטוֹר ממס הכנסה בגין השכרת דירה לשוכר כאמור כמו גם אופן הטיפול בבקשה.