לוגו אלכס שפירא ושות׳

סמכות להוצאת שומות מס שכר - החלטת בית-המשפט המחוזי בחיפה

עניינה של ההחלטה בבקשת המערער, איגוד ספורטיבי דתי אליצור קרית אתא, להורוֹת על קבלת הערעור על הסף, וזאת מהטעם שלמפקחים שהוציאו את השומות שבמחלוקת (שומות מס שכר) לא הייתה סמכות לעשות כן ומטעם זה השומות בטלות מעיקרן.
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופטת א' וינשטיין, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).
בראשית הדברים, ניתחה השופטת וינשטיין את הוראות החוק הרלבנטיות כמו גם את העוּבדות שאינן שנויות במחלוקת ביחס להסמכת המפקחים.
לאחר מכן, נדרשה השופטת וינשטיין לשאלה שבמחלוקת, דהיינו האם המפקחים הוסמכו כדין להוציא שומות מס שכר. לדבריה, כאשר ביקש מנהל רשות המיסים להאציל לגורמים הכפופים לו את הסמכות הנתונה לו להוציא שומות מס שכר ולדון בהשגות עליהן, היה עליו לעשות כן מכוח הסמכות שניתנה לו בחוק מע"מ ולא בפקודת מס הכנסה. שעה שכך, והיות שההסמכה שניתנה למפקחים בתיק נעשתה מכוח סמכותו של מנהל רשות המיסים לפי פקודת מס הכנסה, לא הייתה בענייננו הסמכה מפורשת להוציא את שומות מס השכר אלא הסכמה "מכללא".
ואולם, היות שהמבקש לא העלה את טענת חוסר הסמכות בהזדמנות הראשונה (בשלב א' ואף לא בשלב ב') אלא רק תשעה חודשים לאחַר הודעת הערעור, ובהינתן העובדה שהפגם שנפל בהסמכת המפקחים אינו נופל לגדרם של הפגמים המהותיים שכּן מדובר במעין אצילת סמכות "מכללא", אין מקום לקבל את הבקשה.
השופטת וינשטיין הוסיפה וציינה, כי דחיית הבקשה מתחייבת גם מדוקטרינת "התוצאה היחסית" או "הבטלות היחסית" המאפשרת גמישוּת לבית-המשפט הדן בטענה לקיומו של פגם במעשה המינהלי, בעניין הסעד שיוענק בְּשל אותו פגם, תוך עריכת איזון הולם ומידתי בין מכלוֹל האינטרסים המונחים על כפות המאזניים; וכי הפעלתה של דוקטרינת הבטלות היחסית מובילה למסקנה בנסיבות הקונקרטיות נשוא הבקשה שאין מקום ליתן סעד של בטלות השומות שהוצאו למערער.