לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוכחת היעדר דירת מגורים במדינת התושבוּת של המוכר

כידוע, הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזַכה בידי תושב-חוץ מותנה, בין היתר, ובעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, בכך שאין לתושב-החוץ "דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב".
עוד נקבע (בסעיף 49א(א) לחוק מיסוי מקרקעין), כי "לעניין זה יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס ממדינת תושבותו כי אין לו דירה כאמור".
 
היות שקיימות מדינות בהם רשויות המס אינן מנפיקות אישור כנדרש, פרסמו רשויות המס את תוספת מס' 2 (קישור לתוספת) להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2013 (קישור להוראה) הכוללת נוהל המאפשר לתושב-החוץ להמציא ראיות חלופיות המוכיחות את עמידתו בתנאי לפיו אין לו דירת מגורים נוספת במדינת תושבותו.*
* על-פי המצוין בתוספת, רק בלגיה ורוסיה מנפיקות, נכון להיום, אישור לפיו אין לתושב-החוץ דירת מגורים במדינת תושבותו. לגבי תושבי מדינות אלו, ימשיך לחול האמור בסעיף 3.3(א) להוראת ביצוע 5/2013 לפיו "אין להסתפק בתצהיר או כל מסמך אחר למעט אישור משלטונות המס באותה מדינה".
 
וכך צוין בתוספת:
"על המוכר להוכיח על סמך ראיות אובייקטיביות כי אכן אין בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות שלו ולשכנע בכך את המנהל.
בשלב ראשון, על המוכר – תושב החוץ – להראות היכן מקום מגוריו הקבוע במדינת תושבותו ומה טיב זכויותיו בדירה זו. עליו להמציא חוזה שכירות או הסכם אחר המעיד על היותו שוכר ולא בעלים באותה דירה וכן אישור מוניציפאלי בדומה לארנונה בישראל כי המוכר משלם מיסים בחו"ל 'כמחזיק' בדירה ולא כבעלים שלה, ככל שניתן להמציא אישור כזה.
אישור מרשות המיסים של מדינת התושבות של המוכר לפיו המוכר לא דיווח על הכנסה מדמי שכירות בגין דירת מגורים או נכס מקרקעין אחר שברשותו. לחילופין, המצאת דוחות המס של המוכר לתקופה הרלוונטית (במידה ויש למוכר הכנסות מדמי שכירות שלא נובעים מדירת מגורים, יוכל להמציא, בנוסף, תצהיר ערוך לפי פקודת הראיות לפיו לא מדובר על הכנסות משכירות של דירה אלא של נכס אחר).
כתמיכה לאישורים הנ״ל, יש להמציא תצהיר ערוך לפי פקודת הראיות ובו הצהרת המוכר כי אין לו זכויות בדירת מגורים נוספת במדינת התושבות שלו.
יובהר כי ככל שמדובר במדינה פדרלית כדוגמת ארה״ב או מדינה המחולקת למחוזות כדוגמת שוויץ, יש לוודא שהאישורים מתייחסים לכך שלמוכר אין דירה בכל המחוזות השייכים לאותה מדינה או בכל המדינות השייכות לאותה מדינה פדרלית."