לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם טופס דיווח על עמדה החייבת בדיווח בעניין מע"מ

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 ("החוק"(קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".
ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) יתרון המס (כמשמעותו לעיל) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.
ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.
בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֵמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).
עוד נקבעו סנקציות למי שיפר את החובה לדַווח על עמדה החייבת בדיווח כאמור.
בהמשך לכך דיווחנו במבזק מיום 27.12.2016, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016. הרשימה כוללת 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה).*
* נזכיר, כי במסגרת המבוא לפרסום (קישור למבוא) הִבהירה רשות המסים כדלקמן: במסמך המהווה רשימת העמדות לכל מונח תהא המשמעות הקבועה לו בפקודת מס הכנסה ו/או בחוק מע"מ ו/או בפקודת המכס ו/או בתקנות מע"מ ו/או בחוק לעידוד השקעות הון ו/או בחוק עידוד התעשיה מסים; לעניין שיעור המס לחישוב יתרון המס יש להתחשב גם בהוראות סעיף 121ב לפקודה (מס יסף) במקרים הרלבנטיים; יתרון המס הנובע מעמדה מסוימת ייבחן על כלל הפעולות שבוצעו הנוגעות לעמדה שפורסמה במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום, וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו/או אירועים שונים; יתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של יצירת הפסד שיקוזז בשנים הבאות ואז היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל שהוא לא קוזז בשנת-המס; על-פי הוראת סעיף 67ד לחוק מע"מ, על עוסק הנוקט עמדה החייבת בדיווח לדַווח על כך אף אם לא כָּלל בדו"ח התקופתי את הפעולה החייבת בדיווח כאמור; יש לדַווח על עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת-המס של השנה החולפת ואשר יתרון המס הנובע ממנו הינו כאמור בסעיף 67ד לחוק מע"מ אף אם העִסקה הֵחלה לפני שנת-המס החולפת, והכל תוך 60 יום מתום שנת-המס החולפת.
ואילו במבזק מיום 4.1.2017 דיווחנו אודות פרסום טופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מס הכנסה (קישור לטופס).
 
בהמשך לאמוּר, נבקש לעדכנכם, כי פורסמו טופסי דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).