לוגו אלכס שפירא ושות׳

אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים; תיאום מס באינטרנט; דיווח לגבי שכר בתאגיד פיננסי ולגבי נקיטת עמדה חייבת בדיווח

אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 02-2017 בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת-המס 2017 (קישור להוראה).
 
בגדרהּ של ההוראה מפורטים, בין היתר, הקריטריונים לזכאות לאישורים, האמצעים המקוּונים להצגת מידע בדבר האישורים (לרבות מידע פרטני), הפקה אוטומטית של אישור כתוצאה מהסרת מחדלים, בדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת אישורים על-ידי משרדי השומה במהלך השוטף של השנה, אישורי ניכוי מס במקור עבוּר עסקים חדשים, שותפויות ואיחודי עוסקים וכן תושבי-חוץ, חברות זרות וחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה ואישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון".
 
בנוסף, קיימת בהוראת הביצוע התייחסות לשלילת אישורי פטוֹר מניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת לרבות מעסקים המעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות או שימוש בהן.
 
תיאום מס באינטרנט
רשות המסים פתחה את היישום לעריכת "תיאום מס באינטרנט" לשנת-המס 2017 (קישור ליישום).
המדובר ביישום משודרג המאפשר להפיק את האישורים ולהדפיס אותם במדפסת אישית וכן לשמור אותם ולהדפיס העתקים.
 
דיווח על נושא משרה בכירה/עובד בתאגיד פיננסי שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום
במבזק מיום 13.4.2016 דיווחנו אודות פרסום חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו–2016 ("החוק"(קישור לחוק).
 
כזכור, החוק כולל שלוש הוראות עיקריות:*
* יצוין, כי החוק כולל הוראות תחילה ותחולה (ראו סעיף 6 לחוק). עוד יצוין, כי מרכז המחקר והמידע של הכנסת ערך מחקר הכולל הערכת הכנסות המדינה מאי-הכרה בהוצאות שכר של מנהלים בחברות ציבוריות (למַעבר למחקר, לחצו כאן).
 • קביעת מנגנון תאגידי לאישור התקשרות למתן תגמול לנושא משרה בכירה או לעובד בגוף פיננסי (כהגדרתו בחוק), העולה על 2.5 מיליון ש"ח בשנה.
  המנגנון המוצע קובע, כי תגמול 
  (כמשמעותו בחוק) שההוצאה החזויה בְּשלוֹ צפויה לעלות על 2.5 מיליון ש"ח טעוּן את אישורם של הגורמים האלה בגוף פיננסי: ועדת תגמול (ואם אין ועדת תגמול – ועדת ביקורת ככל שקיימת בגוף הפיננסי), דירקטוריון ואסיפה כללית.
  החוק קובע לעניין האישור הנדרש על-ידי הדירקטוריון, כי אם גוף פיננסי נדרש למַנות דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי-תלויים, יהיה האישור טעוּן הסכמה של רובם; וכי אם הגוף הפיננסי הוא חברה ציבורית, הליך אישור ההתקשרות כאמור יהיה בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, אשר קובע מנגנון של רוב מיוחס מקרב בעלי מניות המיעוט.
  להתקשרות עם נושא משרה בכירה או עובד שנעשתה בלא קבלת האישורים הנדרשים 
  (לרבות אם נפל בהליך האישור פגם מהותי או אם ההתקשרות נעשתה בחריגה מהותית מן האישור) לא יהיה תוקף.
 • קביעה, כי בבירור ההכנסה החייבת במס של תאגיד פיננסי (כמשמעותו בחוק) לא תותר בניכוי הוצאה בְּשל עלות שכר (כמשמעותה בחוק) שנשא בה אותו תאגיד, במישרין או בעקיפין, בשנת-המס, בעד נושא משרה בכירה או עובד, העולה על 2.5 מיליון ש"ח בשנה (וחלק יחסי מסכום זה בְּשל חלק משנה) (בניכוי הוצאה בְּשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות, ובניכוי עודף עלות שכר, כמשמעותם בחוק) ("התקרה לתשלום").
 • חובת דיווח למנהל רשות המיסים במועד הגשת הדו"ח השנתי ובטופס שיקבע המנהל, על כל נושא משרה בכירה או עובד אשר עלות השכר המשולמת לו בידי התאגיד הפיננסי, בעצמו או יחד עם תאגידים קשורים לו, עולה על התקרה לתשלום.

בהקשר זה, נבקש לעדכנכם, כי פורסם טופס דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום (טופס 1347).

דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח
במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 ("החוק"(קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".
ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) יתרון המס (כמשמעותו לעיל) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.
ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.
 
בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֵמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).
 
עוד נקבעו סנקציות למי שיפר את החובה לדַווח על עמדה החייבת בדיווח כאמור.
 
בהמשך לכך דיווחנו במבזק מיום 27.12.2016, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016.
הרשימה כוללת 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה).*
* נזכיר, כי במסגרת המבוא לפרסום (קישור למבוא) הִבהירה רשות המסים כדלקמן: במסמך המהווה רשימת העמדות לכל מונח תהא המשמעות הקבועה לו בפקודת מס הכנסה ו/או בחוק מע"מ ו/או בפקודת המכס ו/או בתקנות מע"מ ו/או בחוק לעידוד השקעות הון ו/או בחוק עידוד התעשיה מסים; לעניין שיעור המס לחישוב יתרון המס יש להתחשב גם בהוראות סעיף 121ב לפקודה (מס יסף) במקרים הרלבנטיים; יתרון המס הנובע מעמדה מסוימת ייבחן על כלל הפעולות שבוצעו הנוגעות לעמדה שפורסמה במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום, וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו/או אירועים שונים; יתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של יצירת הפסד שיקוזז בשנים הבאות ואז היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל שהוא לא קוזז בשנת-המס; על-פי הוראת סעיף 67ד לחוק מע"מ, על עוסק הנוקט עמדה החייבת בדיווח לדַווח על כך אף אם לא כָּלל בדו"ח התקופתי את הפעולה החייבת בדיווח כאמור; יש לדַווח על עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת-המס של השנה החולפת ואשר יתרון המס הנובע ממנו הינו כאמור בסעיף 67ד לחוק מע"מ אף אם העִסקה הֵחלה לפני שנת-המס החולפת, והכל תוך 60 יום מתום שנת-המס החולפת.
 
בהמשך לאמוּר, נבקש לעדכנכם, כי פורסם טופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח (טופס 1346).