לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 ("החוק"(קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".
ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) יתרון המס (כמשמעותו לעיל) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.
ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנהעולהעל 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.
 
בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֵמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).
 
עוד נקבעו סנקציות אזרחיות פליליות למי שיפר את החובה לדַווח על עמדה החייבת בדיווח.
 
בהמשך לאמור נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016.
 
הרשימה כוללת 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה)
 
יושם אל לב, כי במסגרת המבוא לפרסום (קישור למבוא) הִבהירה רשות המסים כדלקמן:
  • במסמך המהווה רשימת העמדות לכל מונח תהא המשמעות הקבועה לו בפקודת מס הכנסה ו/או בחוק מע"מ ו/או בפקודת המכס ו/או בתקנות מע"מ ו/או בחוק לעידוד השקעות הון ו/או בחוק עידוד התעשיה מסים;
  • לעניין שיעור המס לחישוב יתרון המס יש להתחשב גם בהוראות סעיף 121ב לפקודה (מס יסף) במקרים הרלבנטיים;
  • יתרון המס הנובע מעמדה מסוימת ייבחן על כלל הפעולות שבוצעו הנוגעות לעמדה שפורסמה במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום, וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו/או אירועים שונים;
  • יתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של יצירת הפסד שיקוזז בשנים הבאות ואז היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל שהוא לא קוזז בשנת-המס;
  • על-פי הוראת סעיף 67ד לחוק מע"מ, על עוסק הנוקט עמדה החייבת בדיווח לדַווח על כך אף אם לא כָּלל בדו"ח התקופתי את הפעולה החייבת בדיווח כאמור;
  • יש לדַווח על עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת-המס של השנה החולפת ואשר יתרון המס הנובע ממנו הינו כאמור בסעיף 67ד לחוק מע"מ אף אם העִסקה הֵחלה לפני שנת-המס החולפת, והכל תוך 60 יום מתום שנת-המס החולפת.