לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון לתקנות הפחת

פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (הוראת שעה), התשע"ז–2016 ("התיקון") (קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון נקבעה הוראת-שעה, לפיה ניתן יהיה לדרוש פחת בשיעור 33.3% לגבי מונית היברדית או פחת בשיעור הרגיל שקבוע בתקנות הפחת. 
תחולת התיקון נקבעה לגבי רכב בשנרשם לראשונה בתקופה 1.1.2017–31.12.2019.