לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון לתקנות מס רכישה

פורסמו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התשע"ז–2016 ("התיקון"(קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון, בוצעו התיקונים הבאים בתקנות מס רכישה:
  • תיקון טכני בתקנה 1 לתקנות (הפניות לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו המעודכן);
  • הוספת החברה הממשלתית לדיון והשכרה "דירה להשכיר" לחברות הממשלתיות המנויות בתקנה 6 לתקנות מס רכישה והזכאיות לשיעור מס רכישה מופחת;
  • תיקון תקנה 11 לתקנות מס רכישה שעניינה בשיעור מס רכישה מופחת המוקנה לנכה, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה ברכישת דירה למגוריהם: ראשית, מחוקק-המשנה הוסיף את אוכלוסיית העיוורים לרשימת הזכאים ללא קשר לנְכוּתם. בנוסף, נקבעו מדרגות מס רכישה ביחס לרכישת דירה כאמור שהיא דירה יחידה (כמשמעותה בסעיף 9(ג1ג)(2) לחוק מיסוי מקרקעין).
  • תיקון תקנה 16א לתקנות מס רכישה כך שעדכון הסכומים המנויים בתקנה 16 לתקנות יבוצע רק אחת לשנה (במקום ארבע פעמים);
  • ביטול תקנה 20א לתקנות מס רכישה (העברה בין בני-זוג ידועים בציבור), וזאת לאור ביטול הוראות סעיף 62(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.