לוגו אלכס שפירא ושות׳

שינוי מהותי במיסוי עסקות תמ"א 38

פורסם חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו–2016 ("חוק הרשות הממשלתית"(קישור לחוק).
בגדרו של החוק, המניח את התשתית החוקית להקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, נכלל, בין היתר, תיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין (ראו סעיף 25 לחוק הרשות הממשלתית) ותיקון לתיקון 62 לחוק האמור (ראו סעיף 26 לחוק הרשות הממשלתית).
 
במסגרת תיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין (ראו סעיף 25(5) לחוק הרשות הממשלתית), בוצע, בין היתר, שינוי מהותי ביחס להוראות הפטוֹר ממס שבח הקבועות בפרק חמישי 5 לאותו חוק מיסוי מקרקעין ושעניינן בעסקות תמ"א 38: נקבע, כי הפטוֹר ממס שבח בעסקות תמ"א 38 יחול לא רק על הזכויות הנמכרות שמקורן בתמ"א 38, אלא גם על הזכויות שמקורן בתב"ע.
תחולת התיקון נקבעה לגבי עסקות שיום המכירה שנקבע לגביהן חל ממועד פרסום החוק (21.8.2016). מכאן, שהתיקון יחול על עסקות שבגדרן התבקשה דחייה של יום המכירה ובמועד פרסום התיקון טרם הגיע מועד זה (התקיימות התנאים המַתלים או המועד שבו הוחל בבנייה, לפי המוקדם).
עוד נקבע, כי תחולת הוראות פרק חמישי 5 (בנוסחן המתוקן) תוארך עד ליום 31.12.2021 וכך גם לגבי תחולת הוראות סעיף 31ב לחוק מע"מ (מע"מ בשיעור אפס לגבי מתן שירותי הבנייה במסגרת תמ"א 38) כפי שנקבע בתיקון 62 לחוק מיסוי מקרקעין (ראו סעיף 26 לחוק הרשות הממשלתית).