לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

הָחֵל ביום 1.1.2012 ואילך, הכנסות ריבית/דמי ניכיון של יחיד תושב-ישראל שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה בבורסה מחוץ-לישראל חייבות במס בשיעור 25%.* זאת, בתנאי שהתקיימו כל אלה:

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

1.  הריבית/דמי ניכיון מהווה הכנסה פסיבית.

2.  הריבית/דמי ניכיון אינם רשומים ואף אינם חייבים ברישום בפנקסי חשבונותיו של היחיד.

3.  היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי-הצמדה בשל האיגרות.

4.  היחיד אינו בעל מניות מהותי בחבר-בני-האדם שהנפיק את האיגרות.

5.  היחיד אינו עובד בחבר-בני-האדם שהנפיק את האיגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עִמו, אלא אם פקיד-השומה שוכנע ששיעור הריבית נקבע בתום-לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחסים בין היחיד לבין חבר-בני-האדם.

6.  מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת (עד היום טרם נקבע תנאי כאמור).

מהו שיעור המס אם לא מתקיימים מלוא התנאים המצטברים האמורים? ההכנסות מריבית/דמי ניכיון תיווספנה להכנסתו החייבת האחרת (ככל שקיימת) של אותו יחיד "מלמעלה", כך ששיעור המס ההתחלתי שיחול עליהן יהיה שיעור המס השולי של היחיד (לפני הצירוף כאמור) אך לא פחות מ-31% (ועד 47%),* אלא אם מדובר ביחיד שמָלאו לו 60 שנים בשנת-המס, שאז ההכנסות מריבית/דמי ניכיון תחויבנה במס בשיעור התחלתי של 10% (ובלבד שלאותו יחיד אין הכנסות נוספות החייבות במס). תוצאה נוספת של אי קיום מלוא התנאים המצטברים היא, שההכנסות מריבית/דמי ניכיון עשויות להתחייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

מהו הדין לגבי הפרשי ההצמדה? הפרשי ההצמדה אינם חייבים במס ובלבד שהם אינם מהווים הכנסה מעסק ואינם רשומים בפנקסי החשבונות או חייבים ברישום כאמור והיחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה בשל האיגרות.