לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא ניכוי מס תשומות ברכישת מניות איגוד מקרקעין

כידוע, מניות של חברה הנחשבת ל"איגוד מקרקעין" כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין עשויה לגרור חבות במע"מ, כגון: כאשר מדובר במכירת המנית בידי מי שרשום כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ והמוֹכר את המניות במהלך עסקו.
 
בעניין זה נבקש לעדכנכם בדבר פרסומה של החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה) על-ידי מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים, בראשות רו"ח (משפטן) גל גרינברג.
 
עניינה של ההחלטה האמורה במכירת מניות חברה הנחשבת ל"איגוד מקרקעין" בידי שני גורמים הרשומים במע"מ כ"עוסקים" בתחום המקרקעין לחברה המסוּוגת אף היא במע"מ כ"עוסק" בתחום המקרקעין ("הרוכשת") תוך שהרוכשת מתכוונת לעשות במניות האיגוד עסקות החייבות במע"מ.
בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי מכירת המניות אכן חייבת במע"מ כאשר מחיר העִסקה יהיה בהתאם לתמורה המוסכמת; וכי הרוכשת רשאית לקזז את מס התשומות הכָּלול בחשבוניות המס שיוציאו המוֹכרים בגין מכירת המניות, וזאת בכפוף להוראות החוק הרלבנטיות (ובכללן הוראות סעיפים 38(א) ו-41 לחוק מע"מ ותקנה 18 לתקנות מע"מ).