לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים

מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי חשובות:
  • החלטת מיסוי 2267/16 (קישור להחלטה) שעניינה שימוש במדד דולרי כמדד ההתאמה לצורך חישוב שווי ההטבה (כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה), השווי הפירותי המתואם וההוצאות המתואמות למועד ההקצאה, כמשמעותם בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, וזאת בהתאם להנחיית רשות המיסים מיום 21.6.2010 (קישור להנחיה) הגם שהבקשה לשימוש במדד כאמור הוגשה באיחור (עֶקב אי-ידיעה);
  • החלטת מיסוי 6938/16 (קישור להחלטה) שעניינה בהסדר המס שיחול על הקצאת אופציות למניות בכורה לעובדים שהוקצו להם בעבר אופציות למניות רגילות. זאת, על-פי הוראות סעיף 102 לפקודה, במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון (החלטה זו מעדכנת את החלטת מיסוי 2541/12 שפורסמה בהמשך להחלטת מיסוי 1941/09);
  • החלטת מיסוי 3269/16 (קישור להחלטה) שלפיה הכפפת מניות שמוקצות לעובדים במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון לאופציית PUT (לפיה העובד יהיה זכאי, בתנאים מסוימים, למכור את המניות לחברות בקבוצה של החברה המַקצה) ולאופציית CALL (לפיה בעל הַשליטה בחברה המַקצה יהיה זכאי, בתנאים מסוימים, לרכוש מהעובד את המניות) לא תהווה הפרה של הוראות סעיף 102.