לוגו אלכס שפירא ושות׳

מבצעי התרמות; הצעת חוק לתיקון 55 לחוק מע"מ

מבצעי התרמות של מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקים
כידוע, גופים ללא כוונת רווח נוהגים לגייס תרומות גם באמצעות שימוש בתשתיות של גופים עסקיים, כגון: רשתות שיווק, חברות סלולר וכו'.
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים, בראשות רו"ח (משפטן) גל גרינברג, פרסמה הוראת פרשנות (קישור להוראה) הקובעת את התנאים בהם הסכומים שהתקבלו כתרומה במסגרת מבצעי ההתרמות לא יהיו חייבים במע"מ או במס הכנסה בידי הגופים העסקיים. זאת, תוך הבחנה בין מבצעי התרמה בהם הלקוח-התורם אינו מקבל תמורה כלשהי עבוּר תרומתו לבין מבצעי התרמה כאמור בהם כנגד התרומה מקבל התורם שי פעוט ערך שסיפק המלכ"ר / המוסד הציבורי למטרה זו (למשל: איגרת ברכה).
עוד צוין בהוראה, כי מי שעומד בכל התנאים שנקבעו בגדרה יהיה רשאי לפעול בהתאם להוראה האמור ללא צורך בקבלת אישור מראש.
 
שומה חלקית במע"מ
פורסמה הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55) (שומה חלקית), התשע"ו–2016 (קישור להצעה).
בגדרהּ של ההצעה מוצע לתקן את הוראות סעיף 77 לחוק מע"מ כך שמנהל מע"מ יוכל לערוך שומה חלקית ביחס לנושא אחד או כמה נושאים שנכללו או שהיה עליהם להיכלל בדו"ח התקופתי. זאת, בדומה להסדר השומה החלקית שנקבע בסעיף 145א2(א1) לפקודת מס הכנסה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו–2015 (קישור לתיקון) (ראו תיקון 211 לפקודה, סעיף 23(2) לחוק ההתייעלות האמור).