לוגו אלכס שפירא ושות׳

פטור ממס לנכה שהגדיל את משכורתו בתקופת הנכות, מבצעי התרמות, תיקון 225 לפקודה, עדכוני ביטוח לאומי ועוד

מבצעי התרמות של מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקים
כידוע, גופים ללא כוונת רווח נוהגים לגייס תרומות גם באמצעות שימוש בתשתיות של גופים עסקיים, כגון: רשתות שיווק, חברות סלולר וכו'.
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים, בראשות רו"ח (משפטן) גל גרינברג, פרסמה הוראת פרשנות (קישור להוראה) הקובעת את התנאים בהם הסכומים שהתקבלו כתרומה במסגרת מבצעי ההתרמות לא יהיו חייבים במע"מ או במס הכנסה בידי הגופים העסקיים. זאת, תוך הבחנה בין מבצעי התרמה בהם הלקוח-התורם אינו מקבל תמורה כלשהי עבוּר תרומתו לבין מבצעי התרמה כאמור בהם כנגד התרומה מקבל התורם שי פעוט ערך שסיפק המלכ"ר / המוסד הציבורי למטרה זו (למשל: איגרת ברכה).
עוד צוין בהוראה, כי מי שעומד בכל התנאים שנקבעו בגדרה יהיה רשאי לפעול בהתאם להוראה האמור ללא צורך בקבלת אישור מראש.
 
פסק-הדין בעניין יעקב בן גור
עניינו של פסק-הדין בשאלת זכאותו של המערער לפטוֹר ממס הכנסה לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה – דהיינו, הפטוֹר ממס המוקנה לנכה בגין הכנסתו מיגיעה אישית – בגין הכנסתו ממשכורת ששולמה לו על-ידי חברה בשליטת אשתו.
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
השופט ד"ר סטולר קיבל את עמדת המשיב וקבע, כי שכרו של המערער גדל בעת תקופת נכותו, דבר המעיד על מלאכותיות הפעולה של הגדלת המשכורת; וכי לא הוכח שיגיעתו האישית של המערער הביאה לגידול בשכרו, אלא להפך.
יצוין, כי פסק-הדין נושא את הכיתוב "דלתיים סגורות" אך מותר לפרסמו (ראו הסיפא לפסק-הדין).
 
תיקון 225 לפקודת מס הכנסה
פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15), התשע"ו–2016 (קישור לתיקון).
החוק כולל, בין היתר, את תיקון 225 לפקודת מס הכנסה, בגדרו הותאמו הוראות הפקודה לתיקונים שבוצעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005, ובכלל זאת נקבעו התיקונים הבאים:
  • נקבע בסעיף 3(ה4)(3) לפקודה כי אם הכספים שהצטברו בקופת הגמל להשקעה נשאו רווחים, יראו ברווחים כאמור הכנסה ולפיכך הם יהיו חייבים במס רווחי הון בשיעור 25% מהרווח הריאלי;
  • תוקנה הגדרת המונח "תשלומים פטורים" שבסעף 9א לפקודה כך שאם הכספים יימשכו כקיצבה, לא יהיו רווחים כאמור חייבים במס רווחי הון כאמור.
  • תוקנה הוראת סעיף 9(17א) לפקודה כך שבעת חישוב חבות המס בעת חלוקת כספים לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014, לא יילקחו בחשבון כספים שהופקדו בקופת גמל להשקעה.
חוזרים מטעם המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי פרסם מספר חוזרים:
  • חוזר ביקורת ניכויים 1434 (קישור לחוזר) שעניינו בהיווסדותה של ועדת שומה שבפניה ניתן לערור על קביעה של דמי ביטוח על-ידי פקיד גבייה;
  • חוזר ביקורת ניכויים 1460 (קישור לחוזר) הכולל דברי הסבר לגבי תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי (קישור לתיקון) (קישור למבזק בנושא תיקון זה) והשפעתו על החיוב בדמי ביטוח במסגרת ביקורת ניכויים ולגבי המועד החוקי הקובע את תאריך התחלת תקופת ההתיישנות;
  • חוזר ביטוח 1438 (קישור לחוזר) שעניינו, בדומה לחוזר 1460, בתיקון 159.