לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

רווח הון ריאלי במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל בידי יחיד תושב-ישראל חייב במס בשיעור שלא יעלה על 25%.* זאת, בתנאי שמדובר במכירת איגרות-חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לא היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

אם התנאי האמור לא מתקיים, המוכר יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 30%.*

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

כמו-כן, אם המוכר תבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה, שיעור המס החָל על רווח ההון הריאלי במכירת האיגרות יהיה 30% (בין אם מדובר בבעל מניות מהוּתי ובין אם לאו).*

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

יצוין, כי אם מדובר באיגרות-חוב שנרכשו לפני 1.1.2005 והן נחשבו במועד האמור לניירות-ערך זרים, אזי חבות המס תחושב באופן ליניארי, כך שחֵלֶק רווח ההון הריאלי שנצמח עד ליום 31.12.2004 יחויב במס בשיעור 35%* ויתרת רווח ההון הריאלי תחויב במס בשיעור 25% (או 30% – לפי העניין).

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

האמור לעיל מתייחס ליחיד שנוצר לו רווח במכירת איגרות-חוב נסחרות ואותו רווח נחשב לרווח הון ולא להכנסה עסקית. כלומר, יש ליישם לעניין זה את ההבחנה בין הכנסה פיננסית בעלת אופי הוני לבין הכנסה בעלת אופי עסקי. ויודגש: אם מדובר ברווח עסקי, אזי אותו יחיד יחויב בגינו במס הכנסה בשיעור רגיל(עד 50% נכון לשנת-המס 2014 ובמקרים מסוימים אף בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

לדיון מקיף במיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות, ראו פרק 10 בספרנו מיסוי שוק ההון.