לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון לתקנות מע"מ (רישום)

לאחרונה פורסמו תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון), התשע"ו–2016 ("התיקון") (קישור לתיקון).
 
במסגרת התקנות נקבע, כי מי שהוא צרכן ביתי (המוגדר כיחיד או נציגות הבית המשותף המחויבים בתעריף ביתי כהגדרתו בסעיף 31א(א) לחוק משק החשמל ובלבד שהבית המשַמש למגורים בלבד חובר כדין לרשת החשמל) שכּל עסקאותיו הן מכר חשמל שיוצר באמצעות מיתקן פוטו-וולטאי או באמצעות טורבינת רוח, לבעל רישיון ספק שירותי חיוני (כהגדרתו בחוק משק החשמל) ומחזוֹר עסקאותיו אינו עולה על 180,000 ש"ח, למעט חברה הרשומה כדין לפי פקודת/חוק החברות ולמעט אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות – לא יהיה חייב ברישום.