לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב

כללי

על-מנת לקבוע את חבות המס של יחיד תושב-ישראל שנוצר לו רווח הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב, יש להחיל את שני המבחנים הבאים:
האחד – האם איגרות-החוב הונפקו לפני יום 8.5.2000 ("איגרות חוב מוגנות") או שמא מדובר באיגרות-חוב שהונפקו לאחר מועד זה ("איגרות חוב בלתי-מוגנות").
השני – האם איגרות-החוב מקנות הצמדה מלאה או לא? איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב תיחשבנה לנכס בהצמדה מלאה אם ערכּן הנקוב צמוד במלואו, עד למועד הפדיון, למלוא שיעור עליית מדד המחירים לצרכן או למלוא השינוי בשער מטבע-חוץ.

יצוין, כי האמור לעיל מתייחס ליחיד שנוצר לו רווח במכירת איגרות-חוב נסחרות ואותו רווח נחשב לרווח הון ולא להכנסה עסקית. כלומר, יש ליישם לעניין זה את ההבחנה בין הכנסה פיננסית בעלת אופי הוני לבין הכנסה בעלת אופי עסקי. ויודגש: אם מדובר ברווח עסקי, אזי אותו יחיד יחויב בגינו במס הכנסה בשיעור רגיל (עד 50% נכון לשנת-המס 2014) ובמקרים מסוימים אף בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

הפטור ממס על רווח הון במכירת איגרות חוב מוגנות 

רווח הון במכירת איגרות-חוב מוגנות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב בידי יחיד תושב-ישראל פטור ממס.

אם מדובר באיגרות-חוב קונצרניות, הפטור ממס מותנה בכך שאין מדובר באיגרות-חוב המירות ושהאיגרות נרשמו למסחר בבורסה לפני יום 1.1.2003.

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת איגרות-חוב בלתי מוגנות

רווח הון ריאלי במכירת איגרות-חוב בהצמדה מלאה בידי יחיד תושב-ישראל חייב במס בשיעור שלא יעלה על 25%.* זאת, בתנאי שמדובר במכירת איגרות-חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לא היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

אם התנאי האמור לא מתקיים, המוכר יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 30%.*

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

כמו-כן, אם המוכר תבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה, שיעור המס החָל על רווח ההון הריאלי במכירת האיגרות יהיה 30%* (בין אם מדובר בבעל מניות מהוּתי ובין אם לאו).

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

עוד יצוין, כי בפדיון איגרות-חוב כאמור, התמורה לצורך חישוב רווח ההון הריאלי הינה לרבות הפרשי ההצמדה.

רווח הון במכירת איגרות-חוב ללא הצמדה מלאה בידי יחיד תושב-ישראל חייב במס בשיעור שלא יעלה על 15%* (המס מוטל על רווח ההון הנומינלי). זאת, בתנאי שמדובר במכירת איגרות-חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לא היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

אם התנאי האמור לא מתקיים, המוכר יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 20%.*

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

עם זאת, אם המוכר תבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה, שיעור המס החָל על רווח ההון הריאלי במכירת האיגרות יהיה 30%* (בין אם מדובר בבעל מניות מהוּתי ובין אם לאו).

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

בפדיון איגרות חוב ללא הצמדה מלאה, התמורה לצורך חישוב רווח ההון היא לרבות הפרשי ההצמדה החלקיים (ככל שמשתלמים כאלה).

לדיון מקיף במיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות, ראו פרק 10 בספרנו מיסוי שוק ההון.