לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזרים של רשויות המס

להלן רשימת ההוראות המקצועיות העיקריות שרלבנטיות למיסוי השקעות במניות נסחרות:

- הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק ב', חוזר מ"ה 9/2011 מיום 26.6.2011

- הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק א', חוזר מ"ה 8/2011 מיום 9.6.2011

- הטבה במס על הכנסה מדיבידנד שמקורה מחוץ לישראל הוראת שעה לשנת המס 2009, חוזר מ"ה 2/2009 מיום 20.8.2009

- הקלות במס לתושבים חוזרים ועולים חדשים – עדכונים והבהרות, חוזר מ"ה 2/2005 מיום 21.3.2005

- דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, חוזר מ"ה 23/2004 מיום 20.8.2004

- צו מס הכנסה (קביעת בורסה), התשס"ד-2004, חוזר מ"ה 18/2004 מיום 14.7.2004

- סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית, חוזר מ"ה 13/2004 מיום 30.6.2004

- הרפורמה במס הכנסה – כללי המרה לשקלים חדשים, חוזר מ"ה 9/2004 מיום 17.6.2004

- רכישת מניות בהלוואה בשעבוד (הלוואת Non Recourse), חוזר מ"ה 11/2003 מיום 14.7.2003

- הרפורמה במס הכנסה – מיסוי קרנות נאמנוּת ובעלי היחידות בהן, חוזר מ"ה 7/2003 מיום 22.5.2003.

- הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בעל שליטה בחנ"ז, חוזר מ"ה 5/2003 מיום 30.3.2003

- הרפורמה במס הכנסה – הקצאת מניות ואופציות לעובדים (סעיף 102 לפקודה), חוזר מ"ה 3/2003 מיום 11.3.2003

- הרפורמה במס הכנסה – זיכוי בגין מסי חוץ, חוזר מ"ה 26/2002 מיום 31.12.2002

- הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה, חוזר מ"ה 23/2002 מיום 31.12.2002

- הרפורמה במס הכנסה מיסוי רווחי הון והכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה, חוזר מ"ה 22/2002 מיום 30.12.2002

- הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בינלאומי, חוזר מ"ה 21/2002 מיום 15.12.2002

- הרפורמה במס הכנסה – קיזוז הפסדים מחו"ל, חוזר מ"ה 18/2002 מיום 15.12.2002

- הרפורמה במס הכנסה – הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, חוזר מ"ה 17/2002 מיום 15.12.2002

תיקון לחוזר מ"ה 17/2002 מיום 27.1.2003