לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוראת ביצוע של רשויות המס בנושא מס יסף; שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה

הוראת ביצוע בנושא מס יסף
כזכור, במסגרת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב2012 (קישור לחוק) נוסף לפקודת מס הכנסה, בין היתר, סעיף 121ב המשית מס נוסף ("מס יסף") בשיעור 2% על יחיד שהכנסתו החייבת* בשנת-המס עולה על 800,000 ש"ח (810,720 ש"יח נכון לשנת-המס 2015), וזאת בגין חֵלק ההכנסה החייבת* העולה על הסכום האמור.
* לעניין זה, "הכנסה חייבת" אינה כוללת סכום אינפלציוני, אך היא כוללת שבח ממכירת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים וכן שבח ממכירת דירת מגורים ששווי מכירתה עולה על 4 מליון ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס.
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית (הוראת ביצוע 9-15) שעניינה במס היסף וכוללת התייחסות למספר סוגיות המתעוררות בעניין זה ובכללן חישוב ההכנסה החייבת, פריסה לעניין סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה ופריסת רווח הון/שבח ריאלי (יצוין, כי אנו מחזיקים בדעה שונה מהעמדה המובאת בעניין זה בהוראת הביצוע), הכנסות החייבות במס מוגבל ועוד. 
 
עדכון שיעורי הריבית לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה
פורסמו ברשומות הודעות שר האוצר (קישור להודעות), לפיהן שיעור הריבית בשנת-המס 2016 לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה* הינו 3.41%; ואילו שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה** הינו 2.56%.
* תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה–1985.
** תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו–1986.