לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת ניכוי מס במקור במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

כללי

תקנות מס הכנסה קובעות חובת ניכוי מס במקור בעת תשלום תמורה במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל.

פקיד-השומה רשאי להתיר בכתב, כי ניכוי המס לפי התקנות יוקטן, אם הוא סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעורים הקבועים באותן תקנות. על-כן, מי שסבור, כי הניכוי במקור יהיה ביתר, רשאי לפנות מראש לפקיד השומה בבקשה לניכוי בשיעור מוקטן ואף בבקשה לפטור מהחובה לנכות מס במקור. 

בכל מקרה, הואיל והמס המנוכה במקור עשוי להיות גבוה יותר מהמס בו חייב המוכר, יש לבדוק האם זכאי המוכר להחזר מס. 

לבסוף, יצוין, כי הפרטים הכלולים באישור בדבר המס שנוכה במקור עשויים להיות בלתי מדויקים וכתוצאה מכך עשויים להביא לתשלום מס ביתר. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונות הפרטים כאמור. 

שיעור המס שיש לנַכּות במקור במכירת מניות הנסחרות
בבורסה מחוץ לישראל

הכּלל

ככלל, שיעור המס שיש לנכות במקור בשל תשלום תמורה במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל הינו 25% מרֶווח ההון הריאלי. 

בחישוב רווח ההון הריאלי לצורך הניכוי במקור, מובאים בחשבון דמי ניהול ודמי מישמורת שהוציא המוכר בשנת-המס בקשר למכירה. כמו-כן, ניתן לקזז (בחישוב רווח ההון לצורך הניכוי במקור) הפסדים של המוכר בכפוף למגבלות שונות. 

החובה לנַכּות מס במקור כאמור אינה חלה במקרים הבאים: 

1.  כאשר מדובר ביחיד המשלם תמורה במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל שלא בתחום עִסקו או משלח-ידו.  

2.  כאשר מוכר המניות הינו אחד מאלה: (א) המדינה, וכל גוף ציבורי שהוקם על-פי דין שדינו כדין המדינה לעניין תשלום מסים; (ב) רשות מקומית, למעט אגודה שיתופית וכל גוף אחר הממלאים אותה שעה תפקידיה של רשות מקומית; (ג) הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית; (ד) הקרן הקיימת לישראל; (ה) קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל; (ו) מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה, שאישר לעניין זה נציב מס הכנסה; (ז) קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה; (ח) תאגיד בנקאי; (ט) חברת ביטוח; (י) איגוד ערים; (יא) מועצה דתית; (יב) קרן נאמנוּת; (יג) כל אדם אחר שאוּשר לעניין זה בידי פקיד השומה לאותה שנת-מס.

החריג לכלל – יחיד המוכר מניות שהיו לפני 1.1.2006 ניירות ערך זרים ונרכשו לפני 1.1.2005 

כאשר מדובר ביחיד המוכר מניות נסחרות בבורסה מחוץ-לישראל שנחשבו לפני 1.1.2006 לניירות-ערך זרים ואשר רכש לפני 1.1.2005, יש לנכות מס במקור בהתאם לכללים הבאים: 

1. על חֵלֶק רווח ההון הריאלי (לפי חלוקה ליניארית) עד ליום 1.1.05 יש לנַכּות מס בשיעור 35%; 

2.  על יתרת רווח ההון הריאלי יש לנכות מס בשיעור 25%.

לדיון מקיף בנושא חובת ניכוי מס במקוֹר  לגבי מניות נסחרות, ראו פרק 9 בספרנו מיסוי שוק ההון.