לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת ניכוי מס במקור במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב

כללי

תקנות מס הכנסה קובעות חובת ניכוי מס במקור בעת תשלום תמורה במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב.

החובה לנכות מס במקור כאמור אינה חלה במקרים הבאים: 

1.  כאשר מדובר ביחיד המשלם תמורה במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב שלא בתחום עִסקו או משלח-ידו. 

2.  כאשר מדובר בתאגיד בנקאי או חבר בורסה המשלם לתושב-חוץ תמורה במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב אם תושב-החוץ פטור ממס על רווח ההון במכירה זו ובתנאי שתושב-החוץ הגיש למשלם בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים (אם היה בישראל), הצהרה לפי טופס 2402, על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור ממס. 

3.  כאשר מוכר המניות הינו אחד מאלה: (א) המדינה, וכל גוף ציבורי שהוקם על-פי דין שדינו כדין המדינה לעניין תשלום מסים; (ב) רשות מקומית, למעט אגודה שיתופית וכל גוף אחר הממלאים אותה שעה תפקידיה של רשות מקומית; (ג) הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית; (ד) הקרן הקיימת לישראל; (ה) קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל; (ו) מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה, שאישר לעניין זה נציב מס הכנסה; (ז) קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה; (ח) תאגיד בנקאי; (ט) חברת ביטוח; (י) איגוד ערים; (יא) מועצה דתית; (יב) קרן נאמנוּת; (יג) כל אדם אחר שאוּשר לעניין זה בידי פקיד-השומה לאותה שנת-מס. 

יצוין, כי פקיד השומה רשאי להתיר בכתב, כי ניכוי המס לפי התקנות יוקטן, אם הוא סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעורים הקבועים באותן תקנות. על-כן, מי שסבור, כי הניכוי במקור יהיה ביתר, רשאי לפנות מראש לפקיד השומה בבקשה לניכוי בשיעור מוקטן ואף בבקשה לפטור מהחובה לנכות מס במקור. 

בכל מקרה, הואיל והמס המנוכה במקור עשוי להיות גבוה יותר מהמס בו חייב המוכר, יש לבדוק האם זכאי המוכר להחזר מס. 

עוד יצוין, כי הפרטים הכלולים באישור בדבר המס שנוכה במקור עשויים להיות בלתי מדויקים וכתוצאה מכך עשויים להביא לתשלום מס ביתר. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונות הפרטים כאמור. 

שיעור המס שיש לנַכּות במקור במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב 

ככלל, שיעור המס שיש לנַכּות במקור בשל תשלום תמורה במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב הינו 25% מרווח ההון הריאלי. 

בחישוב רווח ההון הריאלי לצורך הניכוי במקור, מובאים בחשבון דמי ניהול ודמי משמורת שהוציא המוכר בשנת-המס בקשר למכירה. כמו-כן, לצורך החישוב ניתן לקזז הפסדים של המוכר בכפוף למגבלות שונות.

לדיון מקיף בנושא חובת ניכוי מס במקוֹר  לגבי מניות נסחרות, ראו פרק 9 בספרנו מיסוי שוק ההון.