לוגו אלכס שפירא ושות׳

פריסה של שבח ריאלי בידי חבר קיבוץ

פורסמה החלטת מיסוי 5878/15 (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בשלוש חברוֹת קיבוץ שמכרו זכויות במקרקעין בישראל.
לחברוֹת הקיבוץ לא הייתה הכנסה חייבת במס אשר לא נכללה בדיווח המס של הקיבוץ וחלות לגבּיהן הוראות סעיפים 54–60 לפקודת מס הכנסה.

בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי חברוֹת הקיבוץ תהיינה זכאיות לבצע פריסה של השבח הריאלי שנצמח להן במכירת הזכויות במקרקעין. זאת, בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה.