לוגו אלכס שפירא ושות׳

חקיקה חדשה לגבי גיוס הון לחברות הזנק ישראליות

בחודש יוני 2014 פורסמו המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח ("הוועדה"(קישור להמלצות).
מסקנות הוועדה כָּללו שורה של המלצות שנועדו לקַדם פתרונות אפשריים למימון חברות היי-טק באמצעות הבורסה לניירות-ערך בתל-אביב, וזאת באמצעות עידוד הנפקות ראשונות לציבור של חברות היי-טק גדולות יחסית ועידוד הקמת קרנות הון סיכון סחירות אשר ישקיעו ויתמכו במספר חברות היי-טק ובמיזמים בשלבים מקדמים. בנוסף, המליצה הוועדה על אימוץ מספר פתרונות מימון חוץ-בורסאיים.
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי פורסם החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיות העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 (קישור לחוק).
החוק מהווה יישום של המלצות הוועדה ובין העיקריו נמנים שלושה נושאים עיקריים: מימון המונים, הקלוֹת והתאמות בדרישות הגילוי בתשקיף ובדיווח השוטף ובדרישות ממשל תאגידי וטכנולוגיה עילית נסחרות.
 
נזכיר, כי במבזק מיום 6.10.2015 דיווחנו אודות פרסום תזכיר חוק המתבסס על המלצות הוועדה (קישור לתזכיר).
בגדרו של התזכיר מוצע לאפשר החזקה של כמה קופות כמל בקרנות נאמנות פטורות בשיעור שאינו עולה על 75% (במקום 50%). קרנות אלו תהיינה קרנות היי-טק ("קרן טכנולוגיה עילית") נסחרות במודל של קרנות נאמנות סגורות אשר תהיינה רשאיות להשקיע עד 30% מהסכום שיגויס מהציבור בניירות-ערך של חברות היי-טק לא נסחרות, ועד 50% במקרה בו תתקבל תמיכת מדינה. 
עוד הוצע בתזכיר לקבוֹע הוראת-שעה לשלוש שנים לפיה עלות ההשקעה במניות אשר נרכשו במסגרת הנפקה לציבור של חברת מחקר ופיתוח תוכר במועד ההשקעה כהפסד הון בר-קיזוז, וזאת עד לסכם השקעה כולל של 5 מיליון ש"ח.