לוגו אלכס שפירא ושות׳

חישוב מס רכישה בשינוי מבנה הכולל איגוד מקרקעין

פורסם פסק-הדין בעניין בריטיש ישראל השקעות בע"מ (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בשאלה כיצד תחושב החבות במס רכישה בגין עסקת מיזוג בדרך של החלפת מניות אם המניות המועברות הינן של חברה הנחשבת לאיגוד מקרקעין: האם לפי שוויָן של המניות המועברות (ובנסיבות פסק-הדין – 228,750,000 ש"ח) כטענת העוררת (בריטיש ישראל השקעות בע"מ), או שמא לפי שווי המקרקעין שבבעלות אותה חברה  (325,000,000 ש"ח), כטענת המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין חיפה).
 
ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה (השופט ר' סוקול – יו"ר הוועדה, וחברי הוועדה – רו"ח ג' יחזקאלי-גולן ורו"ח ש' פסטנברג) קיבלה את הערר.
הוועדה קבעה, כי על-פי הפירוש הראוי של סעיף 103ב לפקודת מס הכנסה יש לחשב את מס הרכישה בשיעור של 0.5% משווי המכירה שהוא שווי המניות שהועברו בעסקת המיזוג, ולא לפי שוויָם של המקרקעין שבבעלות החברה הנעברת.
עוד קבעה הוועדה, כי מסקנה זו עולה גם מהחלטת המיסוי (פרה-רולינג) שניתנה ביחס למיזוג האמור, שכּן אותה החלטה התייחסה במפורש להעברת המניות ולא להעברת זכויות במקרקעין, וממילא ברי כי שווי העִסקה מתייחס לשווי המניות המועברות; וכי העוררת הייתה רשאית להסתמך על כך.
 
נציין, כי הגם שעניינו של פסק-הדין בשאלת החבות במס רכישה במיזוג בדרך של החלפת מניות, יש להחילו גם לגבי שינויי מבנה אחרים בגדרם מועברות זכויות באיגוד מקרקעין, וכנגזר מכך יש מקום להגיש בקשות להחזרי מס רכישה במקרים הרלבנטיים.