לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי השקעות במניות נסחרות בידי קרן נאמנות חייבת

כללי

ככלל, על הכנסתה החייבת של קרן נאמנות חייבת שלא תבעה ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי-הצמדה חלים שיעורי המס שהיו חלים על רווחים או על הכנסות אילו היו מתקבלים על-ידי יחיד שההכנסה אינה הכנסה מעסק או ממשלח-יד בידיו, אלא אם נקבע מפורשת אחרת.

מכאן, שהשקעותיה של קרן נאמנות (שלא תבעה ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה) במניות נסחרות חייבות במס בהתאם לכללים שחלים על משקיע שהוא יחיד, כמפורט להלן.

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב

רווח-הון ריאלי שנוצר לקרן נאמנות חייבת במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב חייב במס בשיעור 25%, אלא אם הקרן הייתה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה שמניותיה נמכרו - שאז שיעור המס יהיה 30%.

עם זאת, אם הקרן נחשבת לקרן תושבי-חוץ, היא זכאית לפטוֹר ממס על רווח הון ריאלי במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב.

האמור לעיל מתייחס לרווח הון במכירת מניות נסחרות אשר נרכשו על-ידי הקרן כשהן נסחרות (קרי: לאחַר מועד רישומן למסחר).

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

רווח-הון ריאלי שנוצר לקרן נאמנות חייבת במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל חייב במס בשיעור 25% (אלא אם הקרן הייתה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה שמניותיה נמכרו – שאז שיעור המס יהיה 30%) זולת אם מדובר בניירות-ערך זרים שאז יחויב הרווח במס בשיעורים הבאים:

1. אם המניות נרכשו ביום 1.1.2005 ואילך, המס המוטל על רווח ההון הריאלי יהיה בשיעור 25% (או 30% אם הקרן הייתה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה שמניותיה נמכרו)

2. אם, לעומת זאת, המניות נרכשו לפני 1.1.2005, חבות המס תחושב באופן ליניארי, כך שחֵלק רווח ההון הריאלי שנצמח עד ליום 31.12.2004 יחויב במס בשיעור 35% ויתרת רווח ההון הריאלי תחויב במס בשיעור 25% (או 30% – אם הקרן הייתה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה שמניותיה נמכרו).

עם זאת, אם הקרן נחשבת לקרן תושבי-חוץ, היא זכאית לפטוֹר ממס על רווח הון במכירת מניות נסחרות הנחשבות לניירות-ערך זרים. 

האמור לעיל מתייחס לרווח הון במכירת מניות נסחרות אשר נרכשו על-ידי הקרן כשהן נסחרות (קרי: לאחַר מועד רישומן למסחר).

שיעור המס המוטל על דיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב

הכנסה של קרן נאמנות חייבת מדיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב חייבת במס בשיעור 25% (אם מדובר בדיבידנד ממפעל מאושר שיעור המס הוא 15%), אלא אם הקרן הייתה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה ששילמה את הדיבידנד - שאז שיעור המס יהיה 30%. 

שיעור המס המוטל על דיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל 

הכנסה של קרן נאמנות חייבת מדיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל חייבת במס בשיעור 25%, אלא אם הקרן הייתה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה ששילמה את הדיבידנד – שאז שיעור המס יהיה 30%.

עם זאת, אם הקרן נחשבת לקרן תושבי-חוץ, היא זכאית לפטוֹר ממס על דיבידנד שמקורו במניות נסחרות הנחשבות לניירות-ערך זרים.

לדיון מקיף בנושא מיסוי השקעות במניות נסחרות, ראו פרק 9 בספרנו מיסוי שוק ההון