לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי השקעות במניות נסחרות בידי קרן נאמנות פטורה

קרן נאמנות פטורה זכאית לפטוֹר ממס על הכנסותיה ורווחיה. 

הפטוֹר האמור חל גם על רווחיה של קרן נאמנוּת פטורה ממכירת מניות נסחרות ועל הכנסותיה מדיבידנד שמקורו במניות נסחרות.

האמור לעיל כפוף לחריג שעניינו בקרן נאמנוּת פטורה שהייתה לפני 1.1.206 קרן נאמנות מעורבת. לפי חריג זה, קרן נאמנוּת כזו המוכרת מניות נסחרות שנחשבו לניירות-ערך זרים לפני 1.1.2006 ונרכשו לפני 1.1.2005 – תחויב במס בשיעור 19% על רווח ההון הריאלי שנצמח, לפי חלוקה ליניארית, עד ליום 1.1.2005; והיא תהיה פטורה ממס על יתרת רווח ההון הריאלי.

לדיון מקיף בנושא מיסוי השקעות במניות נסחרות, ראו פרק 9 בספרנו מיסוי שוק ההון.