לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות – מכירת נכס בלתי-מוחשי שפותח בישראל; הוצאת הודעת זיכוי בעקבות ביטול עסקה שנעשתה ע"י עוסק אחר; אשפוז תייר בבית חולים

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ.

להלן תמציתן:

החלטת מיסוי 2625/15 (קישור להחלטה)
עניינה של ההחלטה בחברה העוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של מערכת אלקטרונית הכוללת תוכנה שפותחה על-ידי החברה בישראל – והמהווה את המרכיב העיקרי במערכת – וכן חלקים מוחשיים אחרים המיוצרים בחו"ל.
התוכנה מותקנת בחו"ל על-גבי החלקים המוחשיים של המערכת (המיוצרים, כאמור, בחו"ל) וזו נמכרת ללקוחות החברה בחו"ל ובישראל, כאשר החברה מייבאת לישראל רק את המערכות הנמכרות בישראל.
במסגרת ההחלטה נקבע, כי ייבוא המערכות לישראל בידי החברה יחויב במע"מ במועד שחרור המערכות מפיקוח המכס; וכי מס התשומות הכלול ברשימון הייבוא שהוגש בגין ייבוא המערכות לישראל לצורך מכירתן בישראל יהיה ניתן לניכוי באופן מלא בכפוף לתנאים לניכוי מס תשומות שבחוק מע"מ.
עוד נקבע – בתוקף עד ליום 31.12.2017 בלבד, ובהתבסס על הנתונים דלעיל לפיהם הַרכיב העיקרי הוא התוכנה המפותחת בישראל – כי הרכבת המערכות בחו"ל ומסירתן ישירות ללקוחות בחו"ל תיחשב למכירת נכס בלתי-מוחשי לתושב-חוץ החייבת במע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(2) לחוק מע"מ. עם זאת, היה ובעתיד הרְכבת המערכות תבוצע בישראל לשם מכירתן בחו"ל, על החברה יהיה להנפיק בגין המכירות הנ"ל רשימון ייצוא או "מסמך אחר" שאישר המנהל, וזאת בהתאם להוראות סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ.
 
החלטת מיסוי 8212/15 (קישור להחלטה)
בגדרה של החלטה זו מפורטים התנאים להוצאת הודעת זיכוי על-ידי חברה המוֹכרת בישראל טובין לקמעונאים אשר מוכרים אותם ללקוחותיהם, וזאת באותם מקרים בהן החברה מעניקה ללקוחות של הקמעונאים החזר כספי או טובין חלופיים.
 
החלטת מיסוי 6385/15 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה המתווכת בין חולים תושבי-חוץ לבין בתי חולים בישראל לצורך קבלת שירותים רפואיים בישראל, ובכללם אשפוז בבית החולים.
החברה מלַווה את התייר, הן במהלך הבדיקות הרפואיות השונות המקדימות את האשפוז, הן במהלך האשפוז והן לאחריו ונותנת מענה לכל צרכיו הנובעים מההליך הרפואי במהלך שהותו בישראל.
התמורה בגין האשפוז והשירותים הרפואיים הניתנים על-ידי בית החולים משולמת על-ידי התייר ישירות לבית החולים, כאשר תמורה זו כוללת גם את העמלה אותה מקבלת החברה מבית החולים.
בית החולים, המסוּוג כ"עוסק" לצורכי מע"מ מוציא לתייר חשבונית מס החייבת במע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(8)(ז) לחוק מע"מ.
במסגרת ההחלטה נקבע, כי היות שהעמלה המשולמת לחברה כלולה בחשבונית המס המוצאת לתייר על-ידי בית החולים, אזי השירותים שנתנה החברה נכללים בסעיף 30(א)(8)(ז) לחוק מע"מ וחייבים במע"מ בשיעור אפס; אך על תמורה בגין שירותים הניתנים לתייר על-ידי עוסקים שאינם קשורים לבית החולים ושאינם נכללים בחשבונית שהוציא בית החולים לתייר, יחול מע"מ בשיעור רגיל גם אם הם ניתנים בפועל בבית החולים והם אגב האשפוז.