לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות – סובסידיה למעונות ילדים ממשרד הכלכלה; פיצוין בגין הפקעת מקרקעין וירידת עֵרכּם; קיזוז מס תשומות בגין בקשה לקבלת מענק מהמדען

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ.

להלן תמציתן:

החלטת מיסוי 7269/15 (קישור להחלטה)
עניינה של ההחלטה בעוסק המפעיל מעונות לילדים לגיל הרך.
העוסק חתם על הסכם להפעלת המעונות עם משרד הכלכלה, לפיו העוסק יגְבה מהורי הילדים הזכאים לסבסוד מהמשרד תעריף נמוך ובמקביל יקבל מהמשרד השתתפות בתשלום ("הסובסידיה").
נקבע, כי הסכומים שמקבל העוסק חייבים במע"מ, שכן הם מהווים תמיכה הניתנת למשפחה ולא לעוסק ותמיכה זו מהווה חלק מהתמורה שמשלמת המשפחה לעוסק. 
עוד נקבע, כי זהו גם מחיר העִסקה החייב המע"מ (בהתאם לסעיף 7 לחוק מע"מ).
 
יצוין, כי בגדרהּ של החלטת המיסוי צוין (ראו סעיף 9 להחלטה), כי המשרד מעביר גם את סכום המע"מ לעוסק, כך שמלכתחילה לא ברור מדוע הוגשה הבקשה להחלטה.
 
החלטת מיסוי 5268/15 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בתשלום ששילמה רשות מקומית (המסוּוגות כמלכ"ר לצורכי מע"מ) לאדם פרטי בגין הפקעת חלק מהמקרקעין שבבעלותו ובתשלום נוסף ששילמה לו עֵקב הפגיעה בשווי יתרת המקרקעין שנותרו בבעלותו בעקבות שינוי ייעודם.
נקבע, כי לאור הלכת ב.מ. כפריס (ע"א 8863/07), מַרכיב הפיצוי ששולם בגין הפקעת המקרקעין לרבות הפרשי ההצמדה והריבית יהיה חייב במע"מ, וזאת במועד תשלום הפיצוי; ואילו יתרת הסכום לתשלום – דהיינו בגין ירידת עֵרכם של המקרקעין שנותרו בידי הבעלים – לא יחויב במע"מ.
 
החלטת מיסוי 5738/15 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה שפנתה באמצעות יועצים שונים למשרד הכלכל בבקשה לקבלת מענק למחקר ופיתוח מהמדען הראשי; ובקשה זו אוּשרה.
במסגרת ההחלטה נדחתה בקשת החברה לאפשר את ניכוי מס התשומות בגין היועצים ששימשו את החברה בתהליך הגשת הבקשה למדען. זאת, לאור סעיף 41 לחוק מע"מ ותקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו–1976.