לוגו אלכס שפירא ושות׳

האם בחישוב השבח במכירת זכות במקרקעין יש להביא בחשבון, לאור ביטול חוק התיאומים, פחת מתואם רק עד ליום 31.12.2007?

במבזק מיום 8.3.2008* דיווחנו אודות פרסום תיקון 20 לחוק התיאומים (קישור לתיקון), בגדרו נקבע, כי חוק התיאומים יחול עד תום שנת-המס 2007 וכי משנת-המס 2008 לא תחולנה עוד הוראות החוק, וזאת בכפוף להוראות-המַעבר.
* למַעבר למבזק זה, לחצו כאן.
במסגרת הוראות-המַעבר האמורות נקבע, בין היתר, כי סעיפים 3(ב) עד (ה) לחוק התיאומים, שעניינם בניכוי בְּשל פחת, ימשיכו לחול לגבי נכסים קבועים שהיו נכסים קבועים בידי הנישום בתום שנת-המס 2007, אך השערוך יבוצע רק עד תום שנת-המס 2007. 
 
בהקשר לכך התעוררה בפני ועדת-הערר שאלה מעניינת והיא, האם בחישוב השבח במכירת זכות במקרקעין יש להקטין את עלות הזכות הנמכרת (שווי הרכישה) בגובה הפחת כשהוא מתואם במלואו לשיעור עליית המדד, או שמא – ולאור תיקון 20 לחוק התיאומים – יש להביא בחשבון את הפחת המתואם רק עד ליום 31.12.2007 ואילו בגין התקופה שלאחַר תחילת שנת-המס 2008 יש לבצע ניכוי פחת נומינלי בלבד.
 
בגישה השנייה נקטה חברת בית מתושלח בע"מ בעת שמכרה זכות במקרקעין שרכשה בשנת 2002.
המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין נתניה, דחה את החישוב כאמור כמו גם את ההשגה שהוגשה על השומה שהוציא.
מכאן הערר.
 
ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי יו"ר הוועדה השופט ב' ארנון ובהסכמת חברי הוועדה עו"ד ושמאי מקרקעין ד' מרגליות ועו"ד ד' שמואלביץ, דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין).
השופט ארנון סקר את ההיסטוריה החקיקתית של ניכוי הפחת בחישוב השבח כמו גם את כללי הניכוי בְּשל פחת מכוח חוק המיסוי וחוק התיאומים וקבע, כי למרוֹת השינוי שבוצע במסגרת תיקון 20 לחוק התיאומים לא שינה המחוקק את הוראת סעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין הקובעת ניכוי של פחת מתואם לעניין חישוב מס השבח.
השופט ארנון הוסיף וקבע, כי למרות שיש ממש בטענה לפיה ביטול חוק התיאומים עלול לגרום ל"עיוות פיסקלי", הרי שגם במצב שקָדם לשנת 1982 נגרם "עיוות" כאמור (אם כי באופן חלקי), מה גם שבדין טען המשיב כי לביטול חוק התיאומים ישנן משמעויות נוספות שבחלקן הינן לטובת הנישומים (כגון: כפל-הגנה אינפלציונית בעת רכישת נכס במימון זר); וכי בכל מקרה הפרשנות המוצעת על-ידי העוררת חורגת במפורש מלשונו המפורשת של החוק, וממילא אין ליישמה (וראו לעניין זה את ביקורתו של חבר הוועדה עו"ד ושמאי מקרקעין ד' מרגליות, במסגרת חוות-דעתו).