לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטור ממס במכירת מניות נסחרות

ככלל, קופת גמל פטורה ממס על הכנסתה ובלבד שזו לא הושגה מעסק. הפטור ניתן לקופת גמל גם בגין רווחיה ממכירת מניות נסחרות. זאת, למרות שאותם רווחים מהווים, לפי טיבם, הכנסה אקטיבית.

עם זאת, קיים חריג לפטור שעניינו ברווחיה של קופת גמל ממניות נסחרות הנחשבות לניירות-ערך זרים. לגבי מניות כאלו נקבעו הכללים הבאים:

אם המכירה בוצעה לפני 1.1.2005, תחויב קופת הגמל במס בשיעור 35% על רווח ההון הריאלי.

אם, לעומת זאת, המכירה בוצעה ביום 1.1.2005 ואילך, חבות המס תיקבע לפי מועד רכישת המניות: אם המניות נרכשו ביום 1.1.2005 ואילך, רווח ההון יהיה פטור ממס. אם, לעומת זאת, המניות נרכשו לפני 1.1.2005, חבות המס תחושב באופן ליניארי, כך שחלק מרווח ההון הריאלי שנצמח עד ליום 31.12.2004 יחויב במס בשיעור 35% ויתרת רווח ההון הריאלי תהיה פטורה ממס.

לדיון מקיף בנושא מיסוי השקעות במניות נסחרות, ראו פרק 9 בספרנו מיסוי שוק ההון.