לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות במע"מ: מכירת מקרקעין בעקבות מימוש אופציה; מכירת מקרקעין לאחַר פירוק; מכירת טלפונים סלולריים באילת; מועד החיוב במכירת ציוד

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה ארבע החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ.
 
להלן תמציתן:
 
החלטת מיסוי 2937/15 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה ("החברה") הרשומה כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ שרכשה אופצייה לרכישת מקרקעין מחברה אחרת אשר אינה רשומה במע"מ כ"עוסק" ("המוֹכרת").
החברה דיוְוחה על רכישת האופציה כ"עסקת אקראי" בהתאם לתקנה 6ב(ב)(1) לתקנות מע"מ והוציאה חשבונית עצמית תוך שהיא מנכה את מס התשומות הכלול בחשבונית האמורה.
החברה הצליחה לגבש כמות רוכשים הנמוכה מכמות הדירות שניתן לבְנות במקרקעין וכתוצאה מכך הפכה לבעלים של חלק מהמקרקעין עם מימוש האופציה.
לאחר מכן (דהיינו, לאחַר מימוש האופציה ורכישת המקרקעין), איתרה החברה רוכשים נוספים והמחתה להם את זכויותיה והתחייבויותיה על-פי הסכם המכר עם המוֹכרת והסכם השיתוף עם הרוכשים הראשונים.
מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית דחתה את בקשת החברה וקבעה, כי מכירת המקרקעין לרוכשים הנוספים מהווה עסקת מכר החייבת במע"מ בשיעור מלא.
 
החלטת מיסוי 7326/15 (קישור להחלטה)
בגדרה של החלטה זו נקבע, כי העברת מקרקעין מחברה מתפרקת שהינה "עוסק" לבעלי מניותיה היחידים שאינם רשומים כ"עוסק" ואשר עתידים למכור את המקרקעין באופן מיידי למלכ"ר תחויב במע"מ, כאשר חשבונית המס שתוצא על-ידי החברה תיחשב ל"מסמך אחר" (כמשמעותו בסעיף 38 לחוק מע"מ) לשם קיזוז מס התשומות בעתיד (בכפוף להוראות סעיף 43א לחוק מע"מ) בידי המלכ"ר-הרוכש, ובלבד שהמכירה לצד השלישי תבוצע תוך 3 חודשים ממועד העברת המקרקעין מהחברה לבעלי המניות. 
נזכיר, כי בהחלטת מיסוי 2978/14 (קישור להחלטה) ניתנה החלטה דומה, אך שם מדובר היה במכירה (לאחַר הפירוק) לצד שלישי שאינו מלכ"ר.
 
החלטת מיסוי 7938/15 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה המספקת שירותי תקשורת סלולרית ללקוחותיה והמוֹכרת, במסגרת השירותים כאמור, טלפונים סלולריים.
לחברה יש עסק באילת ובו היא מוֹכרת ללקוחותיה מכשירים, כשהחברה רשומה במע"מ אילת כעוסק אילתי לעניין מכירת המכשירים כאמור אך לא לעניין אספקת שירותי התקשורת.
כתוצאה מכך, מכירת המכשירים באילת נעשית בפטוֹר ממע"מ לפי חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה–1985, וזאת רק ללקוחות המציגים בפנֵיה בעת מעמד הקנייה תעודת תושב אילת תקֵפה או תעודת זהות שבהּ כתובת המגורים הינה באילת.
במסגרת ההחלטה נקבעו התנאים למכירת המכשירים בפטוֹר ממע"מ כאמור.
 
החלטת מיסוי 6936/15 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה הפועלת בענף התקשורת הסלולרית והמוֹכרת ללקוחותיה מכשירי סלולר וכן מספקת להם שירותי זמן אוויר, קישור לאינטרנט וכו'.
בעבר, אוּשר לחברה על-ידי המחלקה המקצועית של מע"מ, כי עסקאות הכוללות מכירת ציוד יחד עם מתן שירותי תקשורת תיחשבנה לעניין חוק מע"מ כעסקאות של מתן שירות מתמשך הניתן להפרדה לחלקים (וזאת, מהטעם שהציוד היווה רק אמצעי לצורך מתן שירותי התקשורת ומכירתו הייתה שולית וזניחה ביחס לעסקת השירות).
בעקבות חקיקת תיקון 53 לחוק התקשורת – בגדרו אַל לבעל רישיון לקשוֹר בין קבלת שירותי תקשורת לבין רכישת ציוד קצה – התבקשה המחלקה המקצועית של מע"מ לקבוֹע את עמדתה בנודע למועד החיוב במע"מ של עסקאות מכירת הציוד.
במסגרת ההחלטה נקבע, כי לאור השינוי בנסיבות – ובכלל זאת חקיקת תיקון 53 כמו גם העובדה כי עסקאות מכירת הציוד נעשות בהיקף משמעותי ביחס לכלל עסקאות חברות התקשורת – ועל-מנת למְנוע דין שונה ביחס למועד החיוב בהשוואה לגורמים שאינם חברות התקשורת (דבר שיקנה יתרון למי מהצדדים ויפגע בתחרות החופשית שביניהם), יש לייחֵס לכל אחד מסוגי העסקאות את מועדי החיוב המתאימים לפי חוק מע"מ.
כלומר, מועד החיוב במס של עסקאות מכירת הציוד יהיה בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק מע"מ, ואילו מועד החיוב במס של עסקאות מתן השירות יהיה בהתאם להוראות סעיפים 24 ו-29(1א) לחוק.