לוגו אלכס שפירא ושות׳

סיווג קבוצות כדורגל כ"עוסק מורשה"; הצעת חוק חדשה

סיווג קבוצות כדורגל כ"עוסק מורשה"
רשות המיסים הודיעה היום (קישור להודעה), כי וועדה הרשות לבחינת הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל בליגת העל (ברשות רו"ח ומשפטן גל גרינברג, מנהל המחלקה המקצועית מע"מ שברשות המיסים) הגישה את מסקנותיה, לפיהן קבוצות הכדורגל בכל הליגות תסוּוגנה, ככלל, בכל מערכי המס ברשות כמלכ"ר, אם כי במקרים חריגים ניתן יהיה לסוַוג את חלק מהקבוצות בליגת העל כעוסק מורשה. זאת, בכפוף למספר תנאים.
עוד צוין בהודעה, כי לאחַר בחינת התייחסות הלשכות המקצועיות לטיוטת הוראת הפרשנות בנושא, תפורסם ההוראה, ועם פרסומה תוכלנה הקבוצות בליגת העל לפְנות למחלקה המקצועית בבקשה לבחון את סיוּוגן.
 
הצעת חוק לתיקון חוק מע"מ
בחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014 ("תיקון 44") (קישור לתיקון 44) נקבע כהוראת קבע, כי הָחל מיום 1.1.2015 ואילך, עוסק החייב בדיווח מפורט יגיש את הדו"ח המפורט כדו"ח תקופתי, כאשר בשנים האחרונות – ומאז שנקבעה לראשונה חובת הדיווח המפורט בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט–2010 – מוגש הדו"ח המפורט, במסגרת הוראות-שעה, כדו"ח נפרד בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדו"ח התקופתי.
מאז יום 13.2.2014 הֶסדר זמני זה מעוגן בהוראת-שעה שנקבעה בסעיף 6(ב) לתיקון 44 והייתה אמורה לפקוע ביום 31.12.2014, אך תוקפה הוארך עד ליום 30.6.2015 בְּשל הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.
 
היום פורסמה הצעת חוק מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"ה–2015 ("הצעת החוק") (קישור להצעת-החוק).
בגדרהּ של הצעת החוק, מוצע לחוקק מחדש את הוראת-השעה לעניין האמור, ולקבוֹע כי לתקופה נוספת של שנה וחצי תמשיך לחול ההוראה לפי יוגש הדו"ח המפורט כדו"ח נוסף על הדו"ח התקופתי. זאת, לצורך ביצוע בדיקות והתאמות נוספות במערכות הגבייה של רשות המיסים וכדי לאפשר לעוסקים את המשך הגשת הדו"ח המפורט בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדו"ח התקופתי.