לוגו אלכס שפירא ושות׳

5.7.15: האם רכישה משותפת של מקרקעין חייבת במס רכישה כדירה מוגמרת?

פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין גיאות אפיקי נדל"ן בע"מ ואח' (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בהסכם שנחתם ביום 20.8.2009* בין העוררים – גיאות אפיקי נדל"ן בע"מ ("היזם") ו-26 יחידים נוספים – לבין חברה קבלנית בשם צ.פ. חברה לבניין בע"מ ("המוֹכרת") בגדרו רכשו העוררים מקרקעין ברחוב עין הקורא 13 בתל-אביב ("המקרקעין").
* נזכיר, כי בשלהי שנת 2010 התקבל בכנסת תיקון 69 לחוק מיסוי מקרקעין, בגדרו הוסדרה חבוּת המס המוטלת על קבוצות רכישה. ענייננו אפוא, בדין החַל לפני התיקון האמור.
המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין תל-אביב, הוציא לעוררים שומות מס רכישה בגדרן חויבו העוררים במס רכישה לפי שווי של דירות מוגמרות, וזאת לאור הסכם הייעוץ והליווי לבניית הבניין שנחתם בין היזם לבין העוררים האחרים כמו גם הסכם השיתוף שנחתם בין העוררים, המצביעים, אליבא דהמשיב, על רכישה של דירה גמורה ולא של קרקע.
 
ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט מ' אלטוביה (בהסכמת חברי הוועדה, רו"ח צ' פרידמן ורו"ח י' ביליצקי)קיבלה את הערר תוך חיוב המשיב בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 115,000 ש"ח.
השופט אלטוביה בָּחן את ההסכמים השונים וקבע, כי המוֹכרת לא הייתה צד להסכם השיתוף ועל-כן נותקה ממערך הזכויות והחובות הכרוכות בבניית הדירות; וכי בעת כריתת הסכם המכר טרם היה ידוע מי ישמש כקבלן בנייה לבניית הדירות, וממילא לא הייתה בשלב זה כל מערכת חוזית בין המוֹכרת לבין העוררים בקשר עם הדירות שיוחדו לכל אחד מהעוררים.
עוד קבע השופט אלטוביה, כי הגורמים שהתקשרו בהסכם המכר אינם זהים לגורמים שהתקשרו בהסכם השיתוף ואף אינם זהים לגורמים שהתקשרו בהסכם הייעוץ; וכי הפרה של הסכם השיתוף אינה הפרה של הסכם המכר, כך שביטול של הסכם השיתוף בְּשל הפרה יסודית מצד אחד הצדדים אינו מזַכה את הצדדים להסכם השיתוף בביטול הסכם המכר, דהיינו אין זיקה משפטית בין שני הסכמים אלה.
השופט אלטוביה הוסיף וציין, כי למרות שהעוררים התקשרו כשנתיים מאוחר יותר עם המוֹכרת בהסכם לבניית הבניין, אין בהתקשרות מאוחרת זו כדי ליצוֹר זיקה משפטית בין עסקת המכר לבין עסקת הבנייה.