לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה: שינוי זכות קדימוּת של מניות נשוא אופציות שהוקצו לעובדים

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי אופציות לעובדים (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בחברה פרטית תושבת ישראל אשר הקצתה במהלך השנים אופציות רגילות למניותיה לעובדי החברה הן במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודת מס הכנסה והן בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה.
למשקיעים בחברה הוקצו מניות בכורה בעלוֹת עדיפוּת בקבלת תמורה בעת פירוק ובעת מכירת החברה.
החברה ביקשה לשנות את מנגנון חלוקת העדיפויות ברמת בעלי מניות הבכורה לטובת בעלי המניות הרגילות ובכללן מניות כאמור שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות בידי העובדים.
במסגרת ההחלטה נקבע הֶסדר מס ממצה ומפורט שיחול על האופציות לאור שינוי מנגנון חלוקת העדיפויות כאמור.