לוגו אלכס שפירא ושות׳

שינויים בכללי ההתיישנות של חובות בדמי ביטוח לאומי

נבקש להזכירכם, כי עם תחילתה של השנה האזרחית החדשה נכנסו לתוקף הוראות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159), התשע"ד–2014 (להלן: "תיקון 159") (קישור לתיקון).

 

על-פי הוראות אלו, שפורסמו ברשומות ביום 6.8.2014, המוסד לביטוח לאומי יחויב לדרוש תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (ביחד להלן: "דמי ביטוח") לכל המאוחר עד תום שבע שנים מהמועד לתשלומם; כאשר דמי ביטוח שתשלומם לא נדרש בתקופה האמורה לא ייגָבו עוד ואי-תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, על אף הוראות כל דין אחר.

 

נזכיר, כי עד התיקון, המוסד לביטוח לאומי היה רשאי לדרוש תשלום חובות של דמי ביטוח גם לאחַר שנים רבות, וכתוצאה מכך מבוטחים עשויים היו לקבל – ואף קיבלו בפועל – דרישה לתשלום דמי ביטוח בחלוֹף שנים רבות מהמועד לתשלומם, כשכבר חלות עליהם תוספות פיגורים.

 

במסגרת התיקון נקבע, כי הָחל מיום 1.1.2015 המוסד לביטוח לאומי לא יִגבה דמי ביטוח (וכל חוב הנצמח מהם) אם חָלפו שבע שנים מהמועד לתשלומם אם התקיים אחד מאלה: (1) לא נשלחה דרישה לתשלום החוב בתקופה האמורה; (2) נשלחה דרישה כאמור, אך לא ננקטו הליכי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה) או לא בוצע קיזוז בתוך שבע שנים ממועד הדרישה.

עם זאת, נקבעו מועדים חלופיים כדלהלן: לגבי מבוטח שחלה עליו חובת רישום ולא נרשם או שלא דיוַוח כחוק על הכנסותיו – תקופת שבע השנים תחל מהמועד שבּו קוימה החובה או ממועד קבלת המידע לעניין החבות בדמי הביטוח מרשות המיסים, לפי המוקדם; ואילו לגבי מביטוח שחבות דמי הביטוח שלו תלויה בשומה סופית וזו חלה במועד מאוחר יותר מהאמור לעיל – תקופת שבע השנים תחל ממועד קביעת השומה.

 

ככלל, תחילת התיקון ביום 1.1.2015 (להלן: "יום התחילה"), וזאת לגבי דמי ביטוח שהמועד לתשלומם או המועדים החלופיים לתשלומם, לפי העניין, הם ביום התחילה ואילך; וגם לגבי דמי ביטוח שביום האמור טרם חָלפו שבע שנים מהמועד לתשלומם או מהמועדים החלופיים לתשלומם, לפי העניין.

 
לגבי דמי ביטוח שביום 1.1.2015 חָלפו שבע שנים וטרם חָלפו שש-עשרה שנים מהמועד לתשלומם או מהמועדים החלופיים לתשלומם, לפי העניין, המוסד לביטוח לאומי יוכל לשלוח לחייב דרישה לתשלום חוב באמצעות הדואר רק עד ליום 30.6.2016.
היה ולא תישָלח דרישה כאמור, לא יינקטו הליכי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה) או לא יבוצע קיזוז עד המועד האמור – לא ייגָבו דמי הביטוח וכל חוב הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי-תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, על אף הוראות כל דין אחר.