לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקוני חקיקה - שיעור 0 לשירותים לתושב-חוץ בקשר לניסויים רפואיים בבני אדם; שינוי באופן זקיפתם של סכומים המשולמים בידי חייבים

פורסמו ברשומות שני תיקונים לחוק מע"מ:
 
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 49), התשע"ה-2014 (קישור לתיקון)
בגדרו של תיקון זה נקבע, כי מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה לתושב-חוץ בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם (ובכלל זאת מתן שירותים לחברות תרופות רב-לאומיות העורכות ניסויים קלינים בישראל) יחויב במע"מ בשיעור אפס.
מתן השירות כאמור נכלל כעת במסגרת הוראות סעיף 30(א)(19) לחוק מע"מ.
 
תחולת התיקון ביום פרסומו, דהיינו 16.12.2014.
 
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 50), התשע"ה-2014 (קישור לתיקון)
במסגרת התיקון הוחלפו הוראות סעיף 103 לחוק מע"מ המסדיר את אופן זקיפתן של סכומים המשולמים בידי חייבים במס.
עד התיקון, וכל עוד לא ביקש החייב אחרת, נזקף התשלום לסוגי החובות השונים לפי סדר זה: מס, קנס או כפל-מס, הפרשי הצמדה וריבית.
בעקבות התיקון, השתנה מנגנון זקיפת התשלומים ונקבע, כי סדר הזקיפה של סוגי החוב יהיה כדלקמן: מס, כפל-מס, עיצום כספי או קנס.
עוד נקבע בתיקון, כי חיובי ריבית והצמדה בתוך כל סוגי חוב ייפָרעו בהתאם לחלקם היחסי בחוב כולו, וזאת בדומה להוראות הקיימות בפקודת מס הכנסה.
 
תחולת התיקון נקבעה ליום 1.1.2015 וזאת בהתייחס לחוב שנוצר במועד האמור ואילך.
עם זאת, לגבי חוב שנוצר בְּשל דו"ח תקופתי לתקופה המסתיימת לפני 1.1.2015 (לרבות קנסות שהוטלו בתקופה זו) תמשכנה לחול הוראות סעיף 103 בנוסחן לפני התיקון.