לוגו אלכס שפירא ושות׳

7.12.14: עדכון לגבי חובת תשלום מקדמת מס שבח בידי מי שרוכש מקרקעין

כידוע, במסגרת תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין* נוספו, בין היתר, הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיהן במכירת זכות במקרקעין אשר תמורת נקבעה בכסף בלבד, ושאינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלהּ פטוֹר ממס שבח לפי פרק חמישי 1, יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על-חשבון מס השבח בו חייב המוֹכר ("המקדמה") בשיעור 7.5% או 15% מהתמורה, לפי העניין.
* חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011. להורדת התיקון, לחצו כאן.
במבזק מיום 2.6.2014 דיוַוחנו אודות פרסומו של תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין,* בגדרו נקבע, כי המקדמה תהפוך להוראת-קבע וזאת תוך ביצוע מספר שינויים ושיפורים במנגנון הקיים, ובכלל זאת קביעת שיעור מקדמה של 7.5% לגבי חבר-בני-אדם, התייחסות מיוחדת למכירה של מקרקעין המהווים מלאי עסקי ולמקרקעין שהינם דירת מגורים מזכה החייבת במס לפי שיטת החישוב הליניארי המיוחד, החלפת מנגנון הקטנת המקדמה ועוד.
* חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 78), התשע"ד-2014. להורדת החוק, לחצו כאן.
 
בהמשך לאמוּר נבקש לעדכנכם, כי בנוסף לטופס הבקשה לתשלום המקדמה (טופס 7152) ולטופס הבקשה להקטנת שיעורי המקדמה (טופס 7155), רשויות המס פרסמו לאחרונה טופס בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת המקדמה (טופס 7156).
עוד נציין, כי טופס ההצהרה הכללי (טופס 7002) עודכן כך שנוספה לו (בתחתית העמוד הראשון, בסעיף ב1) אפשרות לסמן את הגשת טופס 7155.