לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 48 לחוק מע"מ - הרחבת אוכלוסיית הזכאים לדַווח על-בסיס מזומן

כידוע, סעיף 22 לחוק מע"מ קובע את הכְּלָל לפיו החיוב במס במכר טובין חל עם מסירתם לקוֹנה.
חריג לכלל זה נקבע בסעיף 29(1ב) לחוק שלפיו בעסקה של מכר נכס על-ידי עוסק שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ("הוראות ניהול פנקסים"), יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.*
* סעיף זה נקבע במסגרת הוראת-שעה הצפויה לפקוע בסוף שנת 2014.
מדובר ביצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 ש"ח ובעסקם לא יוֹתר מ-6 מועסקים.
 
אתמול פורסם ברשומות חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 48), התשע"ה-2014 ("התיקון") (קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון נקבע בסעיף 22 לחוק מע"מ, כי על אף האמור באותו סעיף, בעסקה של מכר נכס על-ידי עוסק שמחזוֹר עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון ש"ח, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל (כלומר, החריג יחול על כלל העוסקים שמחזוֹר עסקאותיהם אינו עולה על 2 מיליון ש"ח).
במקביל, בוטל סעיף 29(1ב) לחוק.
 
עוד נקבע בתיקון, כי חיוב במס כאמור - דהיינו, עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל - יחול גם על עוסק אשר מתקיים בו אמור בסעיף 2(ג) לתוספת א להוראות ניהול ספרים, דהיינו יצרן אשר מחזוֹר עסקאותיו אינו עולה על 3,450,000 ש"ח.
 
תחולת התיקון נקבעה ליום 1.1.2015.
ואולם, לגבי עסקות שמועד קבלת התמורה או מועד מסירת הטובין בהן חל לפני 1.1.2015 תמשכנה לחול הוראות סעיפים 22 ו-29 לחוק כנוסחן לפני התיקון.