לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 47 לחוק מע"מ - החלפת הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי במע"מ בשיעור אפס

פורסם חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 47), התשע"ה-2014 ("התיקון"(קישור לתיקון).
 
בגדרו של החוק הוחלף הפטוֹר ממע"מ הקבוע בסעיפים 31א ו-31ב לחוק מע"מ לגבי מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38, במתחמי פינוי בינוי ולגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית במתחם פינוי בינוי - במע"מ בשיעור אפס.

תחולת התיקון נקבעה לגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהם חל ביום 25.11.2014 ואילך (דהיינו, התיקון יחול גם לגבי עסקות שנחתמו בעבר ובלבד שהעבודות על-פיהן טרם הֵחלו, וזאת כפועל יוצא מהוראות החוק שעניינן במועד החיוב במס).