לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי: ייחוס חוב מס של חברה לבעל תפקיד - הוראות סעיף 106ב לחוק מע"מ

במבזק מיום 20.10.2014 נדרשנו להחלטתו של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין דגני סחר בינלאומי בע"מ (קישור להחלטה), שם קיבל השופט ד"ר ש' בורנשטין, באופן חלקי את הבקשה למתן צו מניעה מהפעלת הליכי גבייה כנגד המבקשת על-פי פקודת המיסים (גביה) ומעיקול החזרי מיסים מכּל סוג שהוא ומהפעלת אמצעי אכיפה בדרך של מניעת שחרור משלוחי ייבוא חדשים.
כזכור, הבקשה באותו עניין הוגשה במסגרת ערעור על הודעת המשיבה, רשות המיסים בישראל, ולפיה פעילות חברת הקשורה לחברה המערערת הועברה למערערת ולפיכך על המערערת, מכוחו של סעיף 106(ב1) לחוק מע"מ* לשלם למשיבה את חוב המס של החברה החייבת בגין תוספת מכר, מס קנייה ומע"מ וכן ריבית הצמדה וקנס פיגורים.

* סעיף זה קובע, כי "היה לחבר בני אדם חוב סופי והוא העביר את פעילותו לחבר בני אדם אחר שיש בו, במישרין או בעקיפין, אותם בעלי שליטה או קרוביהם (בסעיף זה - החבר האחר), בלא תמורה או בתמורה חלקית, בלי שנותרו לו אמצעים בישראל לסילוק החוב האמור, ניתן לגבות את החוב שהחבר חייב בו מהחבר האחר".

 
פסק-דין בסוגיה קשורה ניתן אתמול על-ידי בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין בוארון (קישור לפסק-הדין).
באותו עניין, החליט מנהל מע"מ לחיֵיב את המערער בחובות מס חלוטים של שתי חברות בהן שימש כמנהל, בְּשל שימוש בחשבוניות פיקטיביות. זאת, מכוח סמכותו בסעיף 106ב לחוק מע"מ,* ולאחַר שמצא כי המערער היה "בעל תפקיד" בחברות.
* סעיף 106ב(א) לחוק מע"מ קובע, כי "עשה חבר בני אדם מעשה מהמפורטים בסעיף 117(א)(3), (6), או (ב), והוצאה לו בשל כך שומה, קביעת מס או דרישה לשלם כפל מס, והערעור עליה נדחה על ידי בית המשפט המחוזי, רשאי המנהל לקבוע כי בעל תפקיד בחבר בני האדם (בסעיף זה - בעל תפקיד) יהא גם הוא חייב בתשלום המס או כפל המס, לפי הענין, ובלבד שלענין מעשה מהמעשים המפורטים בסעיף 117(א)(3) או (6), לא יחויב בעל תפקיד אלא אם כן הורשע בפסק דין חלוט".

בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, מפי הנשיא י' אלון, דחה את הערעור ובכלל זאת את טענת ההתיישנות שהעלה המערער, אך קיבל את טענת השיהוי לעניין היקף החיוב בהפרשי הצמדה וקנסות ובהתאם הפחית את סכום החיוב הכולל בו חויב המערער.