לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הודעת רשות המיסים בעקבות התיקון לתקנות הפטור מהגשת דו"ח שנתי שקבע סייג לפטור מהגשת דו"ח לגבי בעלי הכנסות גבוהות ולגבי משקיעים בשוק ה

כידוע, לאור תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, יחיד תושב-ישראל פטוּר מהגשת דו"ח שנתי בתנאי שכּל הכנסתו באותה שנת-מס הייתה מההכנסות המנויות בתקנות או מצירוף של כולן או חלקן. זאת, בכפוף לסייגים המנויים בתקנות הנ"ל.
במסגרת אותן הכנסות נכללות "הכנסה מנייר ערך" המוגדרת כהכנסה מניירות-ערך נסחרים הפטורה ממס או הכנסה כאמור שאינה פטורה אך שנוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות פקודת מס הכנסה וסכומה אינו עולה על הסכום הקובע בתוספת ו, שהינו 1,857,000 ש"ח (נכון לשנת-המס 2013).
 
במבזק מיום 8.8.2014 דיווחנו אודות פרסומן של תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשע"ד-2014 ("התיקון") (קישור לתיקון).
כפי שציינו במבזק, במסגרת התיקון נקבע, כי סכום התקרה האמור ייקבע לפי הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, דהיינו התקרה תוקטן לסך של 811,560 ש"ח! (נזכיר, כי מדובר במחזור ההכנסות ממכירת ניירות-ערך נסחרים ולא ברווח ממכירתם).
עוד ציינו שם, כי על-פי התיקון, יחיד שהוא או בן-זוגו חייבים במס נוסף (כאמור באותו סעיף 121ב לפקודה) לא יהיו פטוּרים מהגשת דו"ח שנתי.
תחולת התיקון נקבעה רטרואקטיבית לגבי הדו"ח השנתי שיש להגישו לשנת-המס 2013!
 
בעקבות התיקון ותחולתו הרטרואקטיבית פורסמה היום הודעה לציבור מטעם מחלקת דוברוּת והסברה ברשות המיסים (קישור להודעה), לפיה על-מנת להקל על ציבור הנישומים החייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה בגין שנת-המס 2013, ורק בְּשל התיקון האמור, תינתן אורכה להגשת הדו"ח לאלו הנכנסים בגֶדר התיקון ולהם בלבד, וזאת עד ליום 31.12.2014.