לוגו אלכס שפירא ושות׳

27.7.14: ועדת הערר - האם יש לקבל את טענת רוכש מקרקעין לפיו יש להעדיף את שווי השוק הגבוה משמעותית מהשווי המוסכם?

פורסם פסק-הדין של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין מושב בלפוריה - אגודה שיתופית בע"מ (קישור להחלטה).
 
עניינו של פסק-הדין בעסקה בגדרהּ רכשה העוררת זכויות במקרקעין מקרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל בע"מ ("קרן היסוד").
לטענת העוררת, יש לחשב את שווי המכירה בעסקה לפי שווי השוק של המקרקעין שהוערך על-ידה בסך של כ-51.3 מיליון ש"ח, ולחייבהּ במס רכישה בהתאם, וזאת מהטעם שקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים כאמור בהגדרת "שווי" שבסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין.
המשיב, לעומת זאת, טען, כי יש לקבוֹע את שווי המכירה לסך של כ-780 אלפי ש"ח בלבד המהווה את התמורה שהוסכמה בין הצדדים והייתה בסך של כ-780 אלפי ש"ח בלבד.
נציין מיד, כי קביעת שווי המכירה בהתאם לסך הגבוה יותר (פער של 6500%!) - כנטען על-ידי העוררת - תביא אמנם לחבות גבוהה יותר במס רכישה, אך מנגד תיצוֹר לאגודה עלות גבוהה יותר לצורך חיובה במס שבח בעתיד במכירת המקרקעין.
זאת ועוד. הגדלת שווי המכירה לא תביא להגדלת חבות מס השבח של קרן היסוד (המוכרת), שכּן זו פטורה ממס שבח מכוח "האמנה בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית".
 
ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ר' סוקול וחברי הוועדה רו"ח ג' יחזקאלי-גולן ורו"ח ש' פסטנברג, קיבלה את הערר באופן חלקי.
הוועדה נדרשה בהרחבה לאופן קביעת שווי הזכויות בעסקה במקרקעין לעניין החבות במס על-פי חוק מיסוי מקרקעין וקבעה, כי יש לחשב את שווי הזכויות שנרכשו על-ידי האגודה בהתאם לשוויָן של הזכויות בשוק החופשי. 
עם זאת, הוועדה הוסיפה וציינה כי שווי השוק של המקרקעין לא הוכח על-ידי העוררת ועל-כן הוחלט על החזקת הדיון לשלב ההגשה על-מנת לאפשר לאגודה מחד ולמשיב מאידך לשום את המקרקעים כפי שוויָם ביום העִסקה על-פי כל הנתונים הרלבנטיים.