לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה - החלת מנגנון האצה לגבי מועדי ההבשלה של כתבי אופציות על מניות שהוקצו לעובדים אינה מהווה אירוע מס

פורסמה החלטת מיסוי חדשה על-ידי מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המסים (קישור להחלטה).
החלטה זו מצטרפת לארבע החלטות מיסוי קודמות שפורסמו בשלושת החודשים האחרונים ועליהן דיוַוחנו במבזקים קודמים.
 
עניינה של ההחלטה בחברה פרטית תושבת ישראל אשר הקצתה במהלך השנים כתבי אופציות על מניות לעובדיה (שאינם בעלי שליטה) בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה.
החברה הוסיפה בתכנית האופציות הוראה לפיה כתבי האופציות המוקצים לדֵרג ההנהלה יהיו בעלי מנגנון האצה של מועדי הבשלתם, כך שבקרות עסקת מיזוג או מכירה של החברה לרבות הנפקה בבורסה (אירועים אלה לא היו ידועים נכון למועד הגשת הבקשה להחלטת המיסוי) יואצו מועדי ההבשלה כאמור וכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש מיידי.
 
על-פי החלטת המיסוי, הוספת מנגנון ההאצה בתוכנית אינו פוסל אותה מלעמוד בתנאי הוראות סעיף 102 לפקודה.
עוד נקבע בהחלטה, כי שימוש במנגנון ההאצה לא יהווה אירוע מס, הן במישור החברה לעניין חובת ניכוי המס במקור והן במישור העובדים; וכי בכל מקרה המס בגין כתבי האופציה יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש כמשמעותו בסעיף 102(א) לפקודה.