לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוארכה תחולתן של תקנות מס הכנסה שעניינן בהשקעה בשותפויות לחיפושי נפט/גז ובשותפויות להפקת סרטים

פורסמו תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשע"ד-2014 ותקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014 (קישור לתקנות).
 
בגדרן של התקנות, הוארך תוקפן של התקנות הקובעות הטבות מס למשקיעים ביחידות השתתפות נסחרות של שותפויות לחיפוש נפט/גז עד ליום 31.12.2014, וזאת רטרואקטיבית מיום 1.1.2011.
כמו-כן, הוארך תוקפן של התקנות הקובעות הטבות מס למשקיעים ביחידות השתתפות נסחרות של שותפויות להפקת סרטים, וזאת עד ליום 31.12.2015 (רטרואקטיבית מיום 1.1.2014).